Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. aprila 2008

9. april 2008

Uvodne opombe

Izjemne okoliščine v eni od centralnih bank Eurosistema, zaradi katerih ta ni uspela pripraviti bilance stanja na dan 7., 14., 21. in 28. marca 2008, so preprečile pripravo bilance stanja tudi na dan 4. aprila 2008. Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema tako tudi ta teden vsebuje najnovejše razpoložljive bilančne informacije te centralne banke Eurosistema, predstavljene v njenem računovodskem izkazu na dan 29. februarja 2008.

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. aprila 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 8,6 milijarde EUR, kar je predvsem posledica četrtletnih prilagoditev prevrednotenja.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 5,3 milijarde EUR na 144 milijard EUR. Do zmanjšanja je prišlo predvsem zaradi učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, medtem ko se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij centralnih bank Eurosistema v tem obdobju stanje povečalo za samo 0,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 109,6 milijarde EUR, pri čemer se je zaradi prevrednotenja stanje povečalo za 0,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,5 milijarde EUR na 662,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,3 milijarde EUR na 68,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 39,7 milijarde EUR na 443,7 milijarde EUR. V sredo, 2. aprila 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 216 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 150 milijard EUR. V četrtek, 3. aprila 2008, je bila poravnana dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 25 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 28,6 milijarde EUR na 194,7 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. marca 2008 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 592,746 EUR za unčo

USD: 1,5812 za EUR

JPY: 157,37 za EUR

posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0401 EUR za PPČ.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.735 0 8.599
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.677 1.292 −5.471
2.1 Terjatve do MDS 8.696 0 −327
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 127.981 1.292 −5.144
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.658 −1.524 −1.438
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.759 −94 −62
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.759 −94 −62
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 444.566 −39.973 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 151.420 −64.710 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 293.110 24.733 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 2 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 34 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.182 −658 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 109.612 700 580
8 Dolg širše države v EUR 38.614 0 −26
9 Druga sredstva 351.552 4.082 12.055
Skupaj sredstva 1.371.355 −36.175 14.237
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 662.561 1.539 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 195.625 −28.956 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 194.746 −28.638 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 591 −371 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 288 53 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 209 −3 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 76.344 −8.471 0
5.1 Širša država 68.833 −8.304 0
5.2 Druge obveznosti 7.511 −167 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 48.020 417 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.216 132 −175
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.979 −428 −1.182
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.979 −428 −1.182
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0 −163
10 Druge obveznosti 136.608 −1.225 7.192
11 Računi prevrednotenja 156.231 0 8.565
12 Kapital in rezerve 71.414 820 0
Skupaj obveznosti 1.371.355 −36.175 14.237

Stiki za medije