Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 kwietnia 2008 r.

9 kwietnia 2008 r.

Uwagi wstępne

Wyjątkowa sytuacja w jednym z banków centralnych Eurosystemu, która uniemożliwiła temu bankowi przedstawienie bilansu na dzień 7 marca 2008 r., 14 marca 2008 r., 21 marca 2008 r. i 28 marca 2008 r., nie pozwoliła mu także na dostarczenie bilansu na dzień 4 kwietnia 2008 r. Z tego powodu niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu uwzględnia ostatnie dostępne dane bilansowe dostarczone przez ten bank, tj. sprawozdanie finansowe na dzień 29 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 4 kwietnia 2008 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 8,6 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zmniejszyła się o 5,3 mld euro do poziomu 144 mld euro. Spadek ten był spowodowany głównie kwartalną aktualizacją wyceny aktywów i pasywów, przy czym w wyniku transakcji klientów oraz transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie miał miejsce wzrost jedynie o 0,1 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 109,6 mld euro, przy czym wzrost o 0,6 mld euro był spowodowany aktualizacją wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,5 mld euro do poziomu 662,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 8,3 mld euro do poziomu 68,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 39,7 mld euro do poziomu 443,7 mld euro. W środę, 2 kwietnia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 216 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 150 mld euro. W czwartek, 3 kwietnia 2008 r., nastąpiło rozliczenie nowej, dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 25 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,6 mld euro (w porównaniu z 1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 28,6 mld euro do poziomu 194,7 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 marca 2008 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 592,746 EUR za 1 uncję czystego złota

1,5812 USD za 1 EUR

157,37 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,0401 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 209.735 0 8.599
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.677 1.292 −5.471
2.1 Należności od MFW 8.696 0 −327
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 127.981 1.292 −5.144
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 31.658 −1.524 −1.438
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.759 −94 −62
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.759 −94 −62
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 444.566 −39.973 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 151.420 −64.710 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 293.110 24.733 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 2 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 34 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 34.182 −658 0
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 109.612 700 580
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.614 0 −26
9 Pozostałe aktywa 351.552 4.082 12.055
Aktywa razem 1.371.355 −36.175 14.237
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 662.561 1.539 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 195.625 −28.956 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 194.746 −28.638 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 591 −371 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 288 53 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 209 −3 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 76.344 −8.471 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 68.833 −8.304 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.511 −167 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 48.020 417 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.216 132 −175
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.979 −428 −1.182
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.979 −428 −1.182
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0 −163
10 Pozostałe zobowiązania 136.608 −1.225 7.192
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0 8.565
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.414 820 0
Pasywa razem 1.371.355 −36.175 14.237

Kontakt z mediami