Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 14 септември 2007 г.

18 септември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 38 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 14 септември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,6 млрд. EUR до 145 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. EUR до 94,7 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 1,7 млрд. EUR до 637,5 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 3,5 млрд. EUR до 56,6 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 87,1 млрд. EUR до 532,3 млрд. EUR. На 12 септември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 256 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 269 млрд. EUR. На 13 септември 2007 г., четвъртък, бе договорена допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране на стойност 75 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,3 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 1,7 млрд. EUR (при 1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 93 млрд. EUR до 274,6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 171 902 −38
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 145 388 639
2.1 Вземания от МВФ 9 691 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 135 697 639
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 871 −1 285
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 255 364
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 255 364
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 534 036 87 750
5.1 Основни операции по рефинансиране 269 001 13 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 264 999 74 998
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 19 −260
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 12
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 11 346 247
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 94 678 −175
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 148 3
9 Други активи 264 683 4 419
Общо активи 1 299 307 91 924
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 637 460 −1 709
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 276 266 93 689
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 274 577 93 029
2.2 Депозитно улеснение 1 677 648
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 12
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 143 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 64 333 −3 726
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 595 −3 542
5.2 Други задължения 7 738 −184
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 22 058 1 131
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 572 437
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 143 −504
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 143 −504
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 88 912 2 605
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 893 0
Общо пасиви 1 299 307 91 924

Данни за контакт за медиите