Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. září 2007

18. září 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. září 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 38 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,6 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,2 mld. EUR na 94,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,7 mld. EUR na 637,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 3,5 mld. EUR na 56,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 87,1 mld. EUR na 532,3 mld. EUR. Ve středu 12. září 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 256 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 269 mld. EUR. Ve čtvrtek 13. září 2007 byla vypořádána dodatečná dlouhodobější refinanční operace v hodnotě 75 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s minulým týdnem, kdy jejím prostřednictvím bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 1,7 mld. EUR (na rozdíl od 1 mld. EUR uložené během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 93 mld. EUR na 274,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 171 902 −38
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 145 388 639
2.1 Pohledávky za MMF 9 691 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 135 697 639
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 871 −1 285
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 255 364
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 255 364
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 534 036 87 750
5.1 Hlavní refinanční operace 269 001 13 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 264 999 74 998
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 19 −260
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 17 12
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 11 346 247
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 678 −175
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 148 3
9 Ostatní aktiva 264 683 4 419
Aktiva celkem 1 299 307 91 924
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 637 460 −1 709
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 276 266 93 689
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 274 577 93 029
2.2 Vkladová facilita 1 677 648
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 12 12
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 143 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 64 333 −3 726
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 595 −3 542
5.2 Ostatní závazky 7 738 −184
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 22 058 1 131
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 572 437
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 143 −504
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 143 −504
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 88 912 2 605
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 893 0
Pasiva celkem 1 299 307 91 924

Kontakty pro média