Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. septembru 2007

18. septembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. septembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 38 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,6 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,2 mld. EUR na 94,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,7 mld. EUR na 637,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 3,5 mld. EUR na 56,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 87,1 mld. EUR na 532,3 mld. EUR. V stredu 12. septembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 256 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 269 mld. EUR. Vo štvrtok 13. septembra 2007 bol uzavretý dodatočný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 75 mil. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 1,7 mld. EUR (v porovnaní s 1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 93 mld. EUR na 274,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 171 902 −38
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 145 388 639
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 691 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 135 697 639
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 871 −1 285
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 255 364
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 255 364
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 534 036 87 750
5.1 Hlavné refinančné obchody 269 001 13 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 264 999 74 998
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 19 −260
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 17 12
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 346 247
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 678 −175
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 148 3
9 Ostatné aktíva 264 683 4 419
Úhrn aktív 1 299 307 91 924
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 637 460 −1 709
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 276 266 93 689
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 274 577 93 029
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 1 677 648
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 12 12
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 143 1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 64 333 −3 726
5.1 Verejná správa 56 595 −3 542
5.2 Ostatné záväzky 7 738 −184
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 058 1 131
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 572 437
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 143 −504
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 143 −504
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 88 912 2 605
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 893 0
Úhrn pasív 1 299 307 91 924

Kontakt pre médiá