Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 września 2007 r.

18 września 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 14 września 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 38 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,6 mld euro do poziomu 145 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) spadły o 0,2 mld euro do poziomu 94,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) spadł o 1,7 mld euro do poziomu 637,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3,5 mld euro do poziomu 56,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 87,1 mld euro do poziomu 532,3 mld euro. W środę, 12 września 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 256 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 269 mld euro. W czwartek, 13 września 2007 r., nastąpiło rozliczenie dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 75 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1,7 mld euro (w porównaniu z 1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 93 mld euro do poziomu 274,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 171.902 −38
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 145.388 639
2.1 Należności od MFW 9.691 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 135.697 639
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.871 −1.285
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.255 364
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.255 364
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 534.036 87.750
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 269.001 13.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 264.999 74.998
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 19 −260
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 12
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 11.346 247
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.678 −175
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.148 3
9 Pozostałe aktywa 264.683 4.419
Aktywa razem 1.299.307 91.924
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 637.460 −1.709
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 276.266 93.689
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 274.577 93.029
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 1.677 648
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 12
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 143 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 64.333 −3.726
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.595 −3.542
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.738 −184
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 22.058 1.131
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 572 437
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.143 −504
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.143 −504
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 88.912 2.605
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.893 0
Pasywa razem 1.299.307 91.924

Kontakt z mediami