Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 september 2007

18 september 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 14 september 2007 was de daling van EUR 38 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard tot EUR 145 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 94,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 637,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,5 miljard naar EUR 56,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 87,1 miljard naar EUR 532,3 miljard. Op woensdag 12 september 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 256 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 269 miljard verrekend. Op donderdag 13 september 2007 werd een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 75 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 1,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 93 miljard naar EUR 274,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 171.902 −38
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 145.388 639
2.1 Vorderingen op het IMF 9.691 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 135.697 639
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.871 −1.285
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.255 364
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.255 364
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 534.036 87.750
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 269.001 13.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 264.999 74.998
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 19 −260
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 17 12
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.346 247
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.678 −175
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.148 3
9 Overige activa 264.683 4.419
Totaal activa 1.299.307 91.924
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 637.460 −1.709
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 276.266 93.689
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 274.577 93.029
2.2 Depositofaciliteit 1.677 648
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 12 12
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 143 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 64.333 −3.726
5.1 Overheid 56.595 −3.542
5.2 Overige verplichtingen 7.738 −184
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.058 1.131
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 572 437
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.143 −504
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.143 −504
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 88.912 2.605
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.893 0
Totaal passiva 1.299.307 91.924

Contactpersonen voor de media