Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. septembra 2007

18. september 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. septembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 38 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 145 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 94,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 637,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,5 milijarde EUR na 56,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 87,1 milijarde EUR na 532,3 milijarde EUR. V sredo, 12. septembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 256 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 269 milijard EUR. V četrtek, 13. septembra 2007, je bila poravnana dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 75 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 1,7 milijarde EUR (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 93 milijard EUR na 274,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 171.902 −38
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 145.388 639
2.1 Terjatve do MDS 9.691 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 135.697 639
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.871 −1.285
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.255 364
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.255 364
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 534.036 87.750
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 269.001 13.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 264.999 74.998
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 19 −260
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 17 12
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 11.346 247
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.678 −175
8 Dolg širše države v EUR 37.148 3
9 Druga sredstva 264.683 4.419
Skupaj sredstva 1.299.307 91.924
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 637.460 −1.709
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 276.266 93.689
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 274.577 93.029
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 1.677 648
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 12 12
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 143 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 64.333 −3.726
5.1 Širša država 56.595 −3.542
5.2 Druge obveznosti 7.738 −184
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 22.058 1.131
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 572 437
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.143 −504
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.143 −504
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 88.912 2.605
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.893 0
Skupaj obveznosti 1.299.307 91.924

Stiki za medije