Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 september 2007

18 september 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 14 september 2007 motsvarade minskningen på 38 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 145 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 94,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 637,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,5 miljarder EUR till 56,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 87,1 miljarder EUR till 532,3 miljarder EUR. Onsdagen den 12 september 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 256 miljarder EUR och ersattes med en ny på 269 miljarder EUR. Torsdagen den 13 september 2007 avvecklades en extra långfristig refinansieringstransaktion på 75 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1,7  miljarder EUR, (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 93 miljarder EUR till 274,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 171.902 −38
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 145.388 639
2.1 Fordringar på IMF 9.691 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 135.697 639
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.871 −1.285
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.255 364
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.255 364
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 534.036 87.750
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 269.001 13.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 264.999 74.998
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 19 −260
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 17 12
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 11.346 247
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.678 −175
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.148 3
9 Övriga tillgångar 264.683 4.419
Summa tillgångar 1.299.307 91.924
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 637.460 −1.709
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 276.266 93.689
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 274.577 93.029
2.2 Inlåningsfacilitet 1.677 648
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 12 12
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 143 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 64.333 −3.726
5.1 Offentliga sektorn 56.595 −3.542
5.2 Övriga skulder 7.738 −184
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 22.058 1.131
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 572 437
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.143 −504
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.143 −504
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 88.912 2.605
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.893 0
Summa skulder 1.299.307 91.924

Kontakt för media