Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugsėjo 14 d.

2007 m. rugsėjo 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugsėjo 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 38 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 145 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 94,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 637,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 56,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 87,1 mlrd. eurų – iki 532,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugsėjo 12 d., baigėsi 256 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 269 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. rugsėjo 13 d., buvo atlikta papildoma 75 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1,7 mlrd. eurų (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 93 mlrd. eurų – iki 274,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 171 902 −38
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 145 388 639
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 691 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 135 697 639
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 871 −1 285
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 255 364
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 255 364
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 534 036 87 750
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 269 001 13 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 264 999 74 998
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 19 −260
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 12
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 346 247
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 678 −175
8 Valdžios skola eurais 37 148 3
9 Kitas turtas 264 683 4 419
Visas turtas 1 299 307 91 924
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 637 460 −1 709
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 276 266 93 689
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 274 577 93 029
2.2 Indėlių galimybė 1 677 648
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 12
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 143 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 64 333 −3 726
5.1 Valdžiai 56 595 −3 542
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 738 −184
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 22 058 1 131
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 572 437
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 143 −504
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 143 −504
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 88 912 2 605
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 893 0
Visi įsipareigojimai 1 299 307 91 924

Kontaktai žiniasklaidai