Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 14. septembrī

2007. gada 18. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 14. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 38 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 145 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 94.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 637.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 56.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 87.1 mljrd. euro (līdz 532.3 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 12. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 256 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 269 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 13. septembrī tika noslēgta papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 75 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 93 mljrd. euro (līdz 274.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 171,902 −38
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 145,388 639
2.1 SVF debitoru parādi 9,691 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 135,697 639
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,871 −1,285
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,255 364
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,255 364
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 534,036 87,750
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 269,001 13,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 264,999 74,998
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 19 −260
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 17 12
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 11,346 247
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,678 −175
8 Valdības parāds euro 37,148 3
9 Pārējie aktīvi 264,683 4,419
Kopā aktīvi 1,299,307 91,924
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 637,460 −1,709
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 276,266 93,689
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 274,577 93,029
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 1,677 648
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 12 12
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 143 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 64,333 −3,726
5.1 Saistības pret valdību 56,595 −3,542
5.2 Pārējās saistības 7,738 −184
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,058 1,131
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 572 437
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,143 −504
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,143 −504
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 88,912 2,605
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,893 0
Kopā pasīvi 1,299,307 91,924

Kontaktinformācija presei