Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. september 2007

18. september 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. september 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 38 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 145 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,2 mia. euro til 94,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 637,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,5 mia. euro til 56,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 87,1 mia. euro til 532,3 mia. euro. Onsdag den 12. september 2007 udløb en primær markedsoperation på 256 mia. euro, og en ny på 269 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 13. september 2007 blev en supplerende langfristet markedsoperation på 75 mia. euro afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1,7 mia. euro (mod 1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 93 mia. euro til 274,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 171.902 −38
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 145.388 639
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.691 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 135.697 639
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.871 −1.285
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.255 364
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.255 364
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 534.036 87.750
5.1 Primære markedsoperationer 269.001 13.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 264.999 74.998
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 19 −260
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 17 12
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 11.346 247
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.678 −175
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.148 3
9 Andre aktiver 264.683 4.419
Aktiver i alt 1.299.307 91.924
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 637.460 −1.709
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 276.266 93.689
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 274.577 93.029
2.2 Indlånsfacilitet 1.677 648
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 12 12
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 143 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 64.333 −3.726
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.595 −3.542
5.2 Andre forpligtelser 7.738 −184
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 22.058 1.131
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 572 437
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.143 −504
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.143 −504
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 88.912 2.605
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.893 0
Passiver i alt 1.299.307 91.924

Medie- og pressehenvendelser