Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 25 май 2007 г.

29 май 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 191 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 25 май 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от три централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбеляза увеличение с 0,4 млрд. EUR до 146,3 млрд. EUR (вижте Забележки по-долу).

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. EUR до 94,5 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 0,7 млрд. EUR до 623,4 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 18,9 млрд. EUR до 60,2 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 14,6 млрд. EUR до 445,6 млрд. EUR. На 22 май 2007 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 281 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 295,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (при почти същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 2,4 млрд. EUR до 187,2 млрд. EUR.

Забележки

По отношение на Консолидирания седмичен финансов отчет на Еуросистемата към 18 май 2007 г. (публикуван на 22 май 2007 г.) следва да се отбележи, че вземанията от резиденти от Еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута (т.3 от активите) следва да са показали салдо от 24 111 млн. EUR, вместо 24 569 млн. EUR, както и други активи (т.9 от активите) следва да се чете като 231 177 млн. EUR, вместо 230 719 млн. EUR.

Следователно реалните седмични промени в тези позиции са съответно 895 млн. EUR и 1 362 млн. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 180 024 −191
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 506 220
2.1 Вземания от МВФ 9 956 296
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 550 −76
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 006 437
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 941 −157
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 941 −157
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 445 739 14 496
5.1 Основни операции по рефинансиране 295 503 14 503
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 000 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 235 −9
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 135 353
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 94 505 1 081
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 657 0
9 Други активи 232 539 1 820
Общо активи 1 187 052 18 059
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 623 383 −682
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 187 400 −2 455
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 187 221 −2 391
2.2 Депозитно улеснение 178 −60
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 201 62
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 68 777 18 923
5.1 Сектор „Държавно управление“ 60 152 18 947
5.2 Други задължения 8 625 −24
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 20 135 29
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 155 −4
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 474 685
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 474 685
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 72 098 1 500
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 330 1
Общо пасиви 1 187 052 18 059

Данни за контакт за медиите