Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 maj 2007

29 maj 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 maj 2007 motsvarade minskningen på 191 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 146,3 miljarder EUR (se ”Övrigt”).

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 94,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 623,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 18,9 miljarder EUR till 60,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 14,6 miljarder EUR till 445,6 miljarder EUR. Tisdagen den 22 maj 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 281 miljarder EUR och ersattes med en ny på 295,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (ungefär som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (även det som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,4 miljarder EUR till 187,2 miljarder EUR.

Övrigt

Observera att vad gäller Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 maj 2007 (publicerad den 22 maj 2007) skulle fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet (post 3 på tillgångssidan) ha visat en ställning på 24 111 miljoner EUR istället för 24 569 miljoner EUR och att Övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan) skulle ha varit 231 177 miljoner EUR istället för 230 719 miljoner EUR.

Detta medför att förändringarna i dessa poster, mätt per vecka, jämfört med förra veckan, är 895 miljoner EUR respektive 1 362 miljoner EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 180.024 −191
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.506 220
2.1 Fordringar på IMF 9.956 296
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.550 −76
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.006 437
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.941 −157
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.941 −157
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 445.739 14.496
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 295.503 14.503
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.000 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 235 −9
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.135 353
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.505 1.081
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.657 0
9 Övriga tillgångar 232.539 1.820
Summa tillgångar 1.187.052 18.059
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 623.383 −682
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 187.400 −2.455
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 187.221 −2.391
2.2 Inlåningsfacilitet 178 −60
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 201 62
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 68.777 18.923
5.1 Offentliga sektorn 60.152 18.947
5.2 Övriga skulder 8.625 −24
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 20.135 29
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 155 −4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.474 685
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.474 685
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 72.098 1.500
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.330 1
Summa skulder 1.187.052 18.059

Kontakt för media