Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. maja 2007

29. maj 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. maja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 191 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki so jo izvedle tri centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 146,3 milijarde EUR (glej »Druge zadeve«).

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,1 milijarde EUR na 94,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 623,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 18,9 milijarde EUR na 60,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 14,6 milijarde EUR na 445,6 milijarde EUR. V torek, 22. maja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 281 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 295,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,2 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,2 milijarde EUR (prav tako približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,4 milijarde EUR na 187,2 milijarde EUR.

Druge zadeve

V zvezi s konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 18. maja 2007 (objavljenim 22. maja 2007) je treba opozoriti, da bi moralo stanje terjatev do rezidentov euroobmočja v tuji valuti (postavka sredstev 3) znašati 24.111 milijonov EUR in ne 24.569 milijonov EUR, stanje drugih sredstev (postavka sredstev 9) pa 231.177 milijonov EUR in ne 230.719 milijonov EUR.

Zato sta dejanski tedenski spremembi teh stanj 895 milijonov EUR in 1.362 milijonov EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 180.024 −191
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.506 220
2.1 Terjatve do MDS 9.956 296
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.550 −76
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.006 437
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.941 −157
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.941 −157
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 445.739 14.496
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 295.503 14.503
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.000 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 235 −9
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.135 353
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.505 1.081
8 Dolg širše države v EUR 37.657 0
9 Druga sredstva 232.539 1.820
Skupaj sredstva 1.187.052 18.059
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 623.383 −682
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 187.400 −2.455
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 187.221 −2.391
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 178 −60
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 201 62
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 68.777 18.923
5.1 Širša država 60.152 18.947
5.2 Druge obveznosti 8.625 −24
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 20.135 29
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 155 −4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.474 685
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.474 685
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 72.098 1.500
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.330 1
Skupaj obveznosti 1.187.052 18.059

Stiki za medije