Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. mai 2007

29. mai 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. mail 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 191 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,4 miljardi euro võrra 146,3 miljardi euroni (vt teemat „Muud küsimused”).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,1 miljardi euro võrra 94,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 623,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 18,9 miljardi euro võrra 60,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 14,6 miljardi euro võrra 445,6 miljardi euroni. Teisipäeval, 22. mail 2007 möödus 281 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 295,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning ka hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,4 miljardi euro võrra 187,2 miljardi euroni.

Muud küsimused

Seoses eurosüsteemi 2007. aasta 18. mai konsolideeritud finantsaruandega (avaldatud 22. mail 2007) tuleb märkida, et kirje „ Nõuded välisvääringus euroala residentidele” (varade kirje 3) jääk oleks pidanud olema 24 111 miljonit eurot 24 569 miljoni euro asemel ning kirje „ Muud varad” (varade kirje 9) jääk oleks pidanud olema 231 177 miljonit eurot 230 719 miljoni euro asemel.

Seega on nende kirjete muutus võrreldes eelmise nädalaga vastavalt 895 miljonit ja 1362 miljonit eurot.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 180 024 −191
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 506 220
2.1 Nõuded RVFle 9 956 296
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 550 −76
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 006 437
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 941 −157
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 941 −157
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 445 739 14 496
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 295 503 14 503
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 000 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 235 −9
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 135 353
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 505 1 081
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 657 0
9 Muud varad 232 539 1 820
Varad kokku 1 187 052 18 059
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 623 383 −682
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 187 400 −2 455
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 187 221 −2 391
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 178 −60
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 201 62
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 68 777 18 923
5.1 Valitsussektor 60 152 18 947
5.2 Muud kohustused 8 625 −24
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 20 135 29
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 155 −4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 474 685
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 474 685
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 72 098 1 500
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 330 1
Kohustused kokku 1 187 052 18 059

Kontaktandmed