Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gegužės 25 d.

2007 m. gegužės 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. gegužės 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 191 mln. eurų dėl trijų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų iki 146,3 mlrd. eurų (žr. „Kitos sritys“).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 94,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 623,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18,9 mlrd. eurų – iki 60,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,6 mlrd. eurų – iki 445,6 mlrd. eurų. Antradienį, 2007 m. gegužės 22 d., baigėsi 281 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 295,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (taip pat beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 187,2 mlrd. eurų.

Kitos sritys

Pažymėtina, kad 2007 m. gegužės 18 d. Eurosistemos konsoliduotoje savaitės finansinėje ataskaitoje (paskelbta 2007 m. gegužės 22 d.) pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta (3 straipsnis turto dalyje) turėjo būti 24,111 mln. eurų, o ne 24,569 mln. eurų; kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje) turėjo būti 231,177 mln. eurų, o ne 230,719 mln. eurų.

Tad faktinis šių pozicijų pokytis per savaitę yra atitinkamai 895 mln. eurų ir 1,362 mln. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 180 024 −191
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 506 220
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 956 296
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 550 −76
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 006 437
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 941 −157
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 941 −157
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 445 739 14 496
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 295 503 14 503
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 000 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 235 −9
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 135 353
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 505 1 081
8 Valdžios skola eurais 37 657 0
9 Kitas turtas 232 539 1 820
Visas turtas 1 187 052 18 059
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 623 383 −682
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 187 400 −2 455
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 187 221 −2 391
2.2 Indėlių galimybė 178 −60
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 201 62
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 68 777 18 923
5.1 Valdžiai 60 152 18 947
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 625 −24
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 20 135 29
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 155 −4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 474 685
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 474 685
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 72 098 1 500
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 330 1
Visi įsipareigojimai 1 187 052 18 059

Kontaktai žiniasklaidai