Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 25. maijā

2007. gada 29. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 25. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 191 milj. euro, trim Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 146.3 mljrd. euro) (sk. „Citi jautājumi”).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 94.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 623.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 18.9 mljrd. euro (līdz 60.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 14.6 mljrd. euro (līdz 445.6 mljrd. euro). Otrdien, 2007. gada 22. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 281 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 295.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), un noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 187.2 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz 2007. gada 18. maija Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu (publicēts 2007. gada 22. maijā) jānorāda, ka ailē Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem (3. aktīvu postenis) bija jābūt 24 111 milj. euro, nevis 24 569 milj. euro, savukārt ailē Pārējie aktīvi (9. aktīvu postenis) bija jābūt 231 177 milj. euro, nevis 230 719 milj. euro.

Tādējādi faktiskās pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu šajās pozīcijās ir attiecīgi 895 milj. euro un 1 362 milj. euro.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 180,024 −191
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,506 220
2.1 SVF debitoru parādi 9,956 296
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,550 −76
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,006 437
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,941 −157
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,941 −157
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 445,739 14,496
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 295,503 14,503
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,000 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 235 −9
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,135 353
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,505 1,081
8 Valdības parāds euro 37,657 0
9 Pārējie aktīvi 232,539 1,820
Kopā aktīvi 1,187,052 18,059
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 623,383 −682
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 187,400 −2,455
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 187,221 −2,391
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 178 −60
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 201 62
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 68,777 18,923
5.1 Saistības pret valdību 60,152 18,947
5.2 Pārējās saistības 8,625 −24
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,135 29
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 155 −4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,474 685
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,474 685
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 72,098 1,500
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,330 1
Kopā pasīvi 1,187,052 18,059

Kontaktinformācija presei