Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. květnu 2007

29. května 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. května 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 191 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 146,3 mld. EUR (viz odstavec „Další informace“).

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 94,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,7 mld. EUR na 623,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 18,9 mld. EUR na 60,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 14,6 mld. EUR na 445,6 mld. EUR. V úterý 22. května 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 281 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 295,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (tedy přibližně stejně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (také přibližně stejně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,4 mld. EUR na 187,2 mld. EUR.

Další informace

Je třeba poznamenat, že v konsolidované rozvaze Eurosystému k 18. květnu 2007 (zveřejněné 22. května 2007) měla být u položky pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny (položka 3 na straně aktiv) uvedena částka 24 111 mil. EUR (a nikoliv 24 569 mil. EUR) a u položky ostatní aktiva měla být uvedena částka 231 177 mil. EUR (a nikoliv 230 719 mil. EUR).

Mezitýdenní změny u těchto dvou položek tedy dosahují 895 mil. EUR u pohledávek v cizí měně za rezidenty eurozóny a 1362 mil. EUR u ostatních aktiv.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 180 024 −191
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 506 220
2.1 Pohledávky za MMF 9 956 296
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 550 −76
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 006 437
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 941 −157
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 941 −157
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 445 739 14 496
5.1 Hlavní refinanční operace 295 503 14 503
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 000 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 235 −9
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 135 353
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 505 1 081
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 657 0
9 Ostatní aktiva 232 539 1 820
Aktiva celkem 1 187 052 18 059
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 623 383 −682
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 187 400 −2 455
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 187 221 −2 391
2.2 Vkladová facilita 178 −60
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 201 62
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 68 777 18 923
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 152 18 947
5.2 Ostatní závazky 8 625 −24
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 20 135 29
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 155 −4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 474 685
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 474 685
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 72 098 1 500
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 330 1
Pasiva celkem 1 187 052 18 059

Kontakty pro média