Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 mei 2007

29 mei 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 25 mei 2007 was de daling van EUR 191 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 146,3 miljard (zie “Overige aangelegenheden” hieronder).

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 94,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 623,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 18,9 miljard naar EUR 60,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 14,6 miljard naar EUR 445,6 miljard. Op dinsdag 22 mei 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 281 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 295,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was EUR 0,2 miljard (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,4 miljard naar EUR 187,2 miljard.

Overige aangelegenheden

Hierbij wordt er de aandacht op gevestigd dat ten aanzien van de op 22 mei 2007 gepubliceerde geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 mei 2007 de Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta (actiefpost 3) een saldo hadden moeten laten zien van EUR 24.111 miljoen in plaats van EUR 24.569 miljoen, en dat de post Overige activa (actiefpost 9) EUR 231.177 had moeten bedragen in plaats van 230.719 miljoen.

Dientengevolge zijn de werkelijke week-op-weekmutaties in deze posities respectievelijk
EUR 895 miljoen en EUR 1.362 miljoen.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 180.024 −191
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.506 220
2.1 Vorderingen op het IMF 9.956 296
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.550 −76
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.006 437
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.941 −157
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.941 −157
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 445.739 14.496
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 295.503 14.503
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.000 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 235 −9
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.135 353
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.505 1.081
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.657 0
9 Overige activa 232.539 1.820
Totaal activa 1.187.052 18.059
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 623.383 −682
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 187.400 −2.455
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 187.221 −2.391
2.2 Depositofaciliteit 178 −60
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 201 62
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 68.777 18.923
5.1 Overheid 60.152 18.947
5.2 Overige verplichtingen 8.625 −24
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.135 29
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 155 −4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.474 685
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.474 685
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 72.098 1.500
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.330 1
Totaal passiva 1.187.052 18.059

Contactpersonen voor de media