Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. máju 2007

29. mája 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. mája 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 191 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,4 mld. EUR na 146,3 mld. EUR (pozri Ďalšie informácie).

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 94,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,7 mld. EUR na 623,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 18,9 mld. EUR na 60,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 14,6 mld. EUR na 445,6 mld. EUR. V utorok 22. mája 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 281 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 295,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 2,4 mld. EUR na 187,2 mld. EUR.

Ďalšie informácie

V súvislosti s konsolidovaným týždenným finančným výkazom Eurosystému k 18. máju 2007 (zverejneným 22. mája 2007) treba poznamenať, že stav pohľadávok voči rezidentom eurozóny v cudzej mene (položka 3 na strane aktív) mal predstavovať 24 111 mil. EUR namiesto 24 569 mil. EUR, a stav ostatných aktív (položka 9 na strane aktív) mal predstavovať 231 177 mil. EUR namiesto 230 719 mil. EUR.

Skutočná týždenná zmena týchto položiek teda predstavuje 895 mil. EUR, resp. 1 362 mil. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 180 024 −191
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 506 220
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 956 296
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 550 −76
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 006 437
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 941 −157
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 941 −157
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 445 739 14 496
5.1 Hlavné refinančné obchody 295 503 14 503
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 000 1
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 235 −9
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 135 353
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 505 1 081
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 657 0
9 Ostatné aktíva 232 539 1 820
Úhrn aktív 1 187 052 18 059
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 623 383 −682
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 187 400 −2 455
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 187 221 −2 391
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 178 −60
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 201 62
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 68 777 18 923
5.1 Verejná správa 60 152 18 947
5.2 Ostatné záväzky 8 625 −24
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 135 29
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 155 −4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 474 685
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 474 685
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 72 098 1 500
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 330 1
Úhrn pasív 1 187 052 18 059

Kontakt pre médiá