Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. maj 2007

29. maj 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. maj 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 191 mio. euro. Faldet afspejlede tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 146,3 mia. euro (se "Andre forhold").

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,1 mia. euro til 94,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 623,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 18,9 mia. euro til 60,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 14,6 mia. euro til 445,6 mia. euro. Tirsdag den 22. maj 2007 udløb en primær markedsoperation på 281 mia. euro, og en ny på 295,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro, (ligeledes næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,4 mia. euro til 187,2 mia. euro.

Andre forhold

Det bør i forbindelse med Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. maj 2007 (offentliggjort den 22. maj 2007) bemærkes, at tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet (aktivpost 3) skulle have været 24.111 mio. euro i stedet for 24.569 mio. euro, og at andre aktiver (aktivpost 9) skulle have været 231.117 mio. euro i stedet for 230.719 mio. euro.

De faktiske uge-til-uge ændringer i disse to positioner er således henholdsvis 895 mio. euro og 1.362 mio. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 180.024 −191
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.506 220
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.956 296
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.550 −76
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.006 437
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.941 −157
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.941 −157
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 445.739 14.496
5.1 Primære markedsoperationer 295.503 14.503
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.000 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 235 −9
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.135 353
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.505 1.081
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.657 0
9 Andre aktiver 232.539 1.820
Aktiver i alt 1.187.052 18.059
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 623.383 −682
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 187.400 −2.455
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 187.221 −2.391
2.2 Indlånsfacilitet 178 −60
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 201 62
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 68.777 18.923
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.152 18.947
5.2 Andre forpligtelser 8.625 −24
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 20.135 29
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 155 −4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.474 685
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.474 685
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 72.098 1.500
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.330 1
Passiver i alt 1.187.052 18.059

Medie- og pressehenvendelser