Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 maja 2007 r.

29 maja 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 25 maja 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 191 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 146,3 mld euro (zob. „Inne zagadnienia”).

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 94,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 623,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 18,9 mld euro do poziomu 60,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 14,6 mld euro do poziomu 445,6 mld euro. We wtorek, 22 maja 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 281 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 295,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) osiągnęło wartość 0,2 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,4 mld euro do poziomu 187,2 mld euro.

Inne zagadnienia

W skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 18 maja 2007 r. (opublikowanym 22 maja 2007 r.) saldo należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych (pozycja aktywów 3) powinno było wynieść 24.111 mln euro, a nie 24.569 mln euro, zaś saldo pozostałych aktywów (pozycja aktywów 9) powinno było wynieść 231.177 mln euro, a nie 230.719 mln euro.

Tym samym zmiany tych pozycji wobec poprzedniego tygodnia wynoszą odpowiednio 895 mln euro i 1.362 mln euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 180.024 −191
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.506 220
2.1 Należności od MFW 9.956 296
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.550 −76
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.006 437
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.941 −157
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.941 −157
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 445.739 14.496
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 295.503 14.503
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.000 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 235 −9
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.135 353
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.505 1.081
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.657 0
9 Pozostałe aktywa 232.539 1.820
Aktywa razem 1.187.052 18.059
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 623.383 −682
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 187.400 −2.455
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 187.221 −2.391
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 178 −60
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 201 62
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 68.777 18.923
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.152 18.947
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.625 −24
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 20.135 29
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 155 −4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.474 685
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.474 685
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 72.098 1.500
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.330 1
Pasywa razem 1.187.052 18.059

Kontakt z mediami