Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ засилва дейността си в областта на климата, с акцент върху екологичния преход и рисковете, свързани с климата и природата

30 януари 2024 г.

 • Нарастващото въздействие на климатичната криза върху икономиката и финансовата система поражда необходимост от засилени действия
 • ЕЦБ потвърждава ангажимента си за непрекъснати действия, свързани с климата; ще ги подлага редовно на преглед
 • Дейностите през 2024–2025 г. са в три ключови области: последици от екологичния преход, физическо въздействие от изменението на климата и свързани с природата рискове за икономиката и финансовата система

Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да разшири дейността си във връзка с изменението на климата, като определи три ключови акцента, на които ще бъдат подчинени действията ѝ през 2024–2025 г.:

 1. въздействието и рисковете, произтичащи от прехода към зелена икономика, особено свързаните разходи и нужди от инвестиции;
 2. нарастващото физическо въздействие от изменението на климата и как се отразяват на икономиката мерките за приспособяване към свят на по-високи температури;
 3. рисковете, които произтичат от загубата на природа и влошаването на нейното състояние, взаимодействието им с рисковете, свързани с климата, и как биха могли да засегнат работата на ЕЦБ посредством въздействието си върху икономиката и финансовата система.

„По-горещият климат и влошаването на природния капитал налагат промяна в икономиката и финансовата система. Трябва да разберем тази промяна и да не изоставаме от нея, за да продължим да изпълняваме мандата си,“ заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. „Като разширим и ускорим усилията си, можем да вникнем по-добре в последиците от тези промени и така да допринесем за стабилността и да подпомогнем екологичния преход в икономиката и финансовата система.“

За тази цел бе постигнато съгласие по следните конкретни мерки.

 • Що се отнася до прехода към зелена икономика, ЕЦБ ще засили действията си, свързани с последиците от финансирането на прехода, нуждите от екологосъобразни инвестиции, плановете за преход и начина, по който екологичният преход засяга аспекти на икономиката като работна сила, производителност и растеж. Резултатите ще бъдат използвани и в рамката на ЕЦБ за макромоделиране. Освен това ЕЦБ ще разгледа, в рамките на мандата си, дали има основания за по-нататъшни промени в нейните портфейли и инструменти на паричната политика с оглед на този преход.
 • Що се отнася до нарастващото физическо въздействие от изменението на климата, ЕЦБ ще задълбочи анализа си на въздействието от екстремните метеорологични явления върху инфлацията и финансовата система и как това може да бъде отразено в свързаните с климата сценарии и в макроикономическите прогнози. Тя също така ще подложи на оценка потенциалното въздействие от приспособяването – или неприспособяването – към климатичните промени върху икономиката и финансовия сектор, включително свързаните нужди от инвестиции и недостатъчната степен на застраховане.
 • Що се отнася до загубата и влошаването на състоянието на природата, ЕЦБ ще анализира тясната връзка с изменението на климата и съответните икономически и финансови последствия. Тя също така ще продължи да изследва ролята на екосистемите за икономиката и финансовата система.
 • Що се отнася до нейните собствени операции, ЕЦБ ще стартира осмата си програма за управление на околната среда, която да допринесе за постигането на целите за намаление на въглеродните емисии до 2030 г. Заедно с всички в Евросистемата тя ще работи за включване на принципите на екологосъобразния дизайн в бъдещата серия евробанкноти и ще отрази съображенията, свързани с екологичния отпечатък, в разработването на цифровото евро, което в момента се намира в етап на подготовка.

Решението за ускоряване на усилията в тези области е следствие от прегледа на ЕЦБ на нейните свързани с климата действия след обявяването на програмата за климата – 2022 г. и от корекция на работния план с оглед на променящите се условия, по-доброто наличие на данни и усъвършенстваните методологии.

Планираните за тези ключови области дейности ще допълнят сегашните дейности на ЕЦБ във връзка с климата в нейните постоянни задачи, включително паричната политика и банковия надзор. ЕЦБ ще подобри своите показатели, свързани с климата, наблюдението и оповестяването на рисковете, и ще продължи да допринася за разработването на политики по отношение на климата на европейски и международни форуми. Занапред ЕЦБ поддържа ангажимента си да подлага тези дейности на редовни прегледи, за да се увери, че са целесъобразни и че допринасят за изпълнението на нейния мандат.

Работната програма за 2024–2025 г. е представена подробно в приложението (на английски език), а допълнителна информация е налична на уебсайта на ЕЦБ.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Верена Райт, тел.: +49 69 1344 5737.

Забележки

 • При изпълнението на задачите си в рамките на своя мандат ЕЦБ трябва да взема предвид последиците от изменението на климата. Освен това, без да се засяга нейната цел за ценова стабилност, тя има задължението да подкрепя общите икономически политики в Европейския съюз с оглед на това да допринесе за висока степен на защита и подобряване на качеството на околната среда. Това включва целите на Европейския законодателен акт за климата. Съгласно член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз ЕЦБ има задължението да включи изискванията за защита на околната среда в определянето и изпълнението на политиките и действията си.
 • След прегледа си на стратегията през 2021 г. ЕЦБ включисъображения, свързани с изменението на климата , в своята рамка на паричната политика.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите