Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
 • PERSBERICHT

ECB voert klimaatinspanningen op en focust op transitie-, klimaat- en natuurrisico’s

30 januari 2024

 • Meer maatregelen nodig nu economie en financieel stelsel steeds meer gevolgen van klimaatcrisis ondervinden
 • ECB vastberaden klimaatplannen verder uit te voeren en regelmatig te evalueren
 • Drie aandachtsgebieden voor 2024 en 2025: gevolgen van de groene transitie, fysieke impact van klimaatverandering en natuurrisico’s voor economie en financieel stelsel

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten haar werkzaamheden op het gebied van klimaatverandering op te voeren en heeft voor 2024 en 2025 drie aandachtsgebieden vastgesteld:

 1. de gevolgen en risico’s van de transitie naar een groene economie, met name de transitiekosten en investeringsbehoeften die daaraan verbonden zijn;
 2. de toenemende fysieke impact van klimaatverandering en de economische gevolgen van maatregelen om met een opwarmende wereld om te gaan;
 3. de risico’s die voortvloeien uit verlies en aantasting van de natuur, de wisselwerking met klimaatrisico’s en de mogelijke invloed op de werkzaamheden van de ECB via hun impact op de economie en het financiële stelsel.

“De opwarming van het klimaat en de achteruitgang van ons natuurlijke kapitaal brengen veranderingen teweeg in onze economie en ons financiële stelsel. Om ons mandaat te kunnen blijven vervullen, moeten we begrijpen wat die veranderingen inhouden en er gelijke tred mee houden", zegt ECB-president Christine Lagarde. “Door onze inspanningen te verbreden en intensiveren, krijgen we meer inzicht in de gevolgen van deze veranderingen. Dat helpt ons om de stabiliteit van de economie en het financiële stelsel te waarborgen en de transitie naar een groene economie te ondersteunen.”

Daartoe zijn de volgende concrete maatregelen overeengekomen:

 • Wat de transitie naar een groene economie betreft, zal de ECB meer onderzoek doen naar de effecten van transitiefinanciering, groene investeringsbehoeften, transitieplannen en de invloed van de groene transitie op aspecten van onze economie zoals arbeid, productiviteit en groei. De ECB zal de resultaten daarvan ook in aanmerking nemen in haar macro-economische modellen. Ook gaat de ECB binnen haar mandaat onderzoeken of ze in het licht van deze transitie haar monetairbeleidsinstrumenten en portefeuilles verder moet bijsturen.
 • Met betrekking tot de toenemende fysieke impact van de klimaatverandering zal de ECB de invloed van extreme weersomstandigheden op de inflatie en het financiële stelsel diepgaander analyseren en nagaan hoe ze die in klimaatscenario’s en macro-economische projecties in aanmerking kan nemen. Ook gaat de ECB onderzoeken hoe klimaatadaptatie – of een gebrek daaraan – de economie en de financiële sector kan beïnvloeden, met inbegrip van welke investeringen daarvoor nodig zijn en in hoeverre de verzekeringsdekking toereikend is.
 • Voor verlies en aantasting van de natuur zal de ECB de nauwe relatie met klimaatverandering en de economische en financiële gevolgen analyseren. Ze zal ook nader onderzoeken welke rol ecosystemen voor de economie en het financiële stelsel vervullen.
 • Binnen haar eigen activiteiten gaat de ECB haar achtste milieubeheerprogramma uitvoeren om haar koolstofreductiedoelstellingen voor 2030 te halen. Samen met het hele Eurosysteem zal de ECB onder meer ecologische ontwerpbeginselen opnemen voor de toekomstige reeks eurobankbiljetten en ook bij de uitwerking van een digitale euro, die momenteel in de voorbereidingsfase zit, rekening houden met de ecologische voetafdruk.

Het besluit om op deze gebieden extra inspanningen te leveren vloeit voort uit een inventarisatie van de klimaatmaatregelen die de ECB sinds de introductie van haar klimaatagenda 2022 (Engels) heeft opgezet en een aanpassing van haar werkplan in het licht van de veranderende context, de betere beschikbaarheid van gegevens en de methodologische vooruitgang.

De geplande werkzaamheden komen bovenop de lopende klimaatmaatregelen bij de activiteiten van de ECB, onder meer in het monetair beleid en het bankentoezicht. De ECB zal haar klimaatindicatoren, risicomonitoring en informatieverschaffing verbeteren en blijven bijdragen aan de ontwikkeling van klimaatgerelateerd beleid in Europese en internationale fora. De ECB zal haar acties ook in de toekomst blijven evalueren om ervoor te zorgen dat ze doelmatig zijn en helpen om haar mandaat te vervullen.

Een volledig overzicht van de voor 2024 en 2025 geplande werkzaamheden is te vinden in de bijlage. Meer informatie is beschikbaar op de website van de ECB.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Verena Reith, tel.: +49 69 1344 5737.

Toelichting

 • De ECB moet bij het vervullen van de taken in haar mandaat rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien moet de ECB, zonder afbreuk te doen aan haar doelstelling van prijsstabiliteit, het algemene economische beleid in de Europese Unie ondersteunen om bij te dragen tot een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. Dit geldt ook voor de doelstellingen van de Europese klimaatwet. Op grond van artikel 11 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is de ECB daarnaast verplicht in de omschrijving en uitvoering van haar beleid en optreden eisen voor milieubescherming te integreren.
 • De ECB heeft in haar monetairbeleidskaderoverwegingen in verband met klimaatverandering opgenomen na haar strategische evaluatie in 2021.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media