Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
 • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC rozpoczyna intensywniejsze prace w dziedzinie klimatu, z naciskiem na zieloną transformację, klimat i zagrożenia przyrodnicze

30 stycznia 2024

 • Potrzeba więcej działań, ponieważ kryzys klimatyczny coraz bardziej oddziałuje na gospodarkę i system finansowy
 • EBC potwierdza swoje zobowiązanie do realizacji bieżących działań w dziedzinie klimatu, które będzie regularnie poddawać przeglądowi
 • Trzy główne obszary prac na 2024 i 2025: skutki zielonej transformacji, fizyczne oddziaływanie zmiany klimatu oraz zagrożenia przyrodnicze dla gospodarki i systemu finansowego

Europejski Bank Centralny (EBC) postanowił rozszerzyć zakres prac w dziedzinie zmiany klimatu i w związku z tym określił trzy główne obszary swoich działań w 2024 i 2025:

 1. skutki i zagrożenia związane z przejściem na zieloną gospodarkę, zwłaszcza koszty transformacji i potrzeby inwestycyjne;
 2. rosnące fizyczne oddziaływanie zmiany klimatu i wpływ środków służących adaptacji do gorętszego środowiska na gospodarkę;
 3. zagrożenia wynikające z utraty i degradacji zasobów przyrodniczych, wzajemne oddziaływanie tych zagrożeń i zagrożeń klimatycznych oraz wpływ, jaki zagrożenia przyrodnicze mogą wywierać na prace EBC z racji swojego oddziaływania na gospodarkę i system finansowy.

„Gorętszy klimat i degradacja kapitału naturalnego wymuszają zmianę w gospodarce i systemie finansowym. Musimy zrozumieć tę zmianę i nadążyć za nią, by dalej wypełniać powierzony nam mandat” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde. „Dzięki rozszerzeniu i wzmożeniu wysiłków możemy lepiej zrozumieć skutki tych zmian i tym samym pomóc w umocnieniu stabilności oraz wsparciu zielonej transformacji gospodarki i systemu finansowego”.

W tym celu uzgodniono poniższe konkretne środki.

 • Jeśli chodzi o przejście na zieloną gospodarkę, EBC podejmie intensywniejsze prace w zakresie efektów finansowania transformacji, zapotrzebowania na zielone inwestycje, planów transformacji oraz wpływu zielonej transformacji na aspekty gospodarki takie jak praca, wydajność i wzrost gospodarczy. Wyniki zostaną także wykorzystane na potrzeby ram modelowania makro stosowanych w EBC. Ponadto EBC rozważy, w granicach swojego mandatu, zasadność wprowadzenia dalszych zmian w instrumentach polityki pieniężnej i portfelach utrzymywanych na potrzeby tej polityki w związku z transformacją.
 • Jeśli chodzi o rosnące fizyczne oddziaływanie zmiany klimatu, EBC pogłębi analizę wpływu ekstremalnych zdarzeń pogodowych na inflację i system finansowy oraz możliwości włączenia tej problematyki do scenariuszy klimatycznych i projekcji makroekonomicznych. Oceni również potencjalny wpływ adaptacji – lub jej braku – do zmiany klimatu na gospodarkę i sektor finansowy, w tym potrzeby inwestycyjne i lukę w ochronie ubezpieczeniowej.
 • Jeśli chodzi o utratę i degradację zasobów przyrodniczych, EBC zbada ścisły związek między tym problemem a zmianą klimatu oraz wynikające z tego skutki gospodarcze i finansowe. Dokona też dalszej analizy roli ekosystemów w gospodarce i systemie finansowym.
 • W odniesieniu do własnych operacji EBC rozpocznie realizację ósmego programu zarządzania środowiskowego, by wspomóc osiągnięcie celów dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030. Wspólnie z całym Eurosystemem EBC przystąpi do prac, które obejmą zasady dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do przyszłych serii banknotów euro oraz uwzględnienie problematyki śladu środowiskowego w projektowaniu cyfrowego euro, które znajduje się obecnie w fazie przygotowawczej.

Decyzja o zwiększeniu wysiłków w tych obszarach wynika z podsumowania działań w dziedzinie klimatu podjętych przez EBC od czasu ogłoszenia agendy klimatycznej 2022, a także z modyfikacji planu prac EBC w związku ze zmieniającym się środowiskiem oraz poprawą dostępności danych i metodyki.

Planowane prace w tych głównych obszarach będą uzupełnieniem bieżących działań związanych z klimatem, jakie EBC podejmuje w ramach powierzonych mu zadań, obejmujących politykę pieniężną i nadzór bankowy. EBC udoskonali swoje wskaźniki związane z klimatem, monitorowanie ryzyka i ujawnianie informacji oraz będzie w dalszym ciągu przyczyniać się do rozwoju polityki klimatycznej na forum europejskim i międzynarodowym. W przyszłości EBC niezmiennie zobowiązuje się do regularnego przeglądu tych działań w celu dopilnowania, by były one adekwatne do wyznaczonych celów i przyczyniały się do wypełniania przez EBC powierzonego mu mandatu.

Całościowe omówienie planowanego programu prac na 2024 i 2025 znajduje się w załączniku (w języku angielskim), a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Kontakt z mediami: Verena Reith, tel.: +49 69 1344 5737.

Uwagi

 • EBC musi uwzględniać efekty zmiany klimatu przy wykonywaniu zadań w ramach swojego mandatu. Dodatkowo, bez uszczerbku dla celu dotyczącego stabilności cen, EBC musi wspierać ogólną politykę gospodarczą w Unii Europejskiej, by przyczyniać się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska. Obejmuje to cele Europejskiego prawa o klimacie. Na podstawie art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej EBC ma również obowiązek brać pod uwagę wymogi ochrony środowiska przy ustalaniu i realizowaniu swojej polityki i działań.
 • EBC wprowadził problematykę zmiany klimatu do swoich ram polityki pieniężnej po przeglądzie strategii, który odbył się w 2021.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami