Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
 • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB imasi aktyvesnių veiksmų klimato srityje, daugiausia dėmesio skirdamas žaliajai pertvarkai, su klimato kaita ir gamta susijusiai rizikai

2024 m. sausio 30 d.

 • Dėl didėjančio klimato krizės poveikio ekonomikai ir finansų sistemai, reikia imtis aktyvesnių veiksmų.
 • ECB dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą tęsti veiksmus klimato srityje ir reguliariai juos peržiūrėti.
 • Trys sritys, kurioms 2024–2025 m. skirsime daugiau dėmesio – žaliosios pertvarkos padariniai, fizinis klimato kaitos poveikis ir su gamta susijusi rizika ekonomikai ir finansų sistemai.

Europos Centrinis Bankas (ECB) nusprendė išplėsti savo veiklą klimato kaitos srityje ir nustatė tris sritis, kurioms 2024–2025 m. skirs daugiau dėmesio:

 1. perėjimo prie žaliosios ekonomikos poveikis ir rizika, ypač susijusios perėjimo išlaidos ir investicijų poreikis;
 2. didėjantis fizinis klimato kaitos poveikis ir tai, kaip ekonomiką veikia priemonės, naudojamos prisitaikyti prie karštesnio pasaulinio klimato;
 3. rizika, kylanti dėl gamtos nykimo ir prastėjančios jos būklės, šios rizikos sąveika su klimato rizika ir tai, kaip šios rizikos gali paveikti ECB darbą dėl jų poveikio ekonomikai ir finansų sistemai.

„Dėl karštėjančio klimato ir prastėjančios gamtinio kapitalo būklės tenka keisti mūsų ekonomiką ir finansų sistemą. Turime suprasti šiuos pokyčius ir imtis reikalingų veiksmų, kad ir toliau galėtume vykdyti mums suteiktus įgaliojimus“, – teigė ECB pirmininkė Christine Lagarde. „Didindami ir spartindami savo pastangas galime geriau suprasti šių pokyčių pasekmes ir taip padidinti stabilumą ir prisidėti prie ekonomikos ir finansų sistemos žaliosios pertvarkos.“

Šiuo tikslu susitarta dėl toliau nurodytų konkrečių priemonių.

 • Perėjimas prie žaliosios ekonomikos. ECB paspartins veiksmus, susijusius su perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimo pasekmėmis, žaliųjų investicijų poreikiais, perėjimo planais ir tuo, kaip žalioji pertvarka veikia tokius ekonomikos aspektus kaip darbo rinka, našumas ir augimas. Rezultatai taip pat bus naudojami ECB makromodeliavimo sistemoje. Be to, ECB, veikdamas pagal jam suteiktus įgaliojimus, svarstys, ar dėl šio perėjimo yra pagrindo toliau keisti pinigų politikos priemones ir portfelius.
 • Didėjantis fizinis klimato kaitos poveikis. ECB nuodugniau analizuos ekstremalių meteorologinių reiškinių poveikį infliacijai ir finansų sistemai ir kaip tai galėtų atsispindėti su klimatu susijusiuose scenarijuose bei makroekonominėse prognozėse. Be to, ECB vertins galimą prisitaikymo (arba neprisitaikymo) prie klimato kaitos poveikį ekonomikai ir finansų sektoriui, įskaitant susijusius investicijų poreikius ir draudimo apsaugos spragas.
 • Gamtos nykimas ir prastėjanti jos būklė . ECB analizuos glaudų klimato kaitos ir su ja susijusių ekonominių ir finansinių padarinių ryšį. Jis taip pat toliau nagrinės ekosistemų vaidmenį ekonomikoje ir finansų sistemoje.
 • ECB veikla. Siekdamas iki 2030 m. sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį iki tikslinio lygio, ECB pradės aštuntąją aplinkosaugos valdymo programą. Kartu su visa Eurosistema ECB sieks, kad kuriant būsimą eurų banknotų seriją būtų taikomi ekodizaino principai ir į šiuo metu vykdomą pasirengimo skaitmeniniam eurui etapą būtų įtraukti aplinkosauginio pėdsako aspektai.

Sprendimas suintensyvinti pastangas šiose srityse priimtas po to, kai ECB peržiūrėjo klimato srityje nuveiktus darbus po 2022 m. klimato srities veiksmų darbotvarkės paskelbimo ir pakoregavo veiksmų planą, atsižvelgdamas į kintančią aplinką, geresnį duomenų prieinamumą ir patobulintą metodiką.

Šiose pagrindinėse srityse planuojami veiksmai papildys dabartinę su klimatu susijusią ECB veiklą, įskaitant pinigų politikos ir bankų priežiūrą. ECB tobulins savo su klimato kaita susijusius rodiklius, rizikos stebėseną ir informacijos apie šios rizikos atskleidimą, toliau prisidės prie klimato politikos formavimo Europos ir tarptautiniuose forumuose. ECB tebėra įsipareigojęs ateityje reguliariai peržiūrėti šią veiklą, siekdamas užtikrinti, jog ji yra tinkama ir padeda vykdyti jo įgaliojimus.

Išsamus 2024–2025 m. planuojamų veiksmų planas pateikiamas priede (anglų k.), o daugiau informacijos paskelbta ECB interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Verenai Reith telefonu +49 69 1344 5737.

Pastabos

 • Vykdydamas jam pavestus uždavinius ECB turi atsižvelgti į klimato kaitos padarinius. Be to, nepažeisdamas savo tikslo užtikrinti kainų stabilumą, ECB privalo remti bendrąją Europos Sąjungos ekonominę politiką, siekdamas prisidėti prie aukšto lygio aplinkos apsaugos ir jos kokybės gerinimo. Tai apima ir Europos klimato teisės akto tikslus. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, nustatydamas ir įgyvendindamas savo politikos ir veiklos kryptis ECB taip pat turi atsižvelgti į aplinkos apsaugos reikalavimus.
 • Po 2021 m. atliktos strategijos peržiūros ECB į savo pinigų politikos strategiją įtraukėklimato kaitos aspektus .
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai