Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
 • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP tehostaa ilmastotoimiaan – keskiössä vihreä siirtymä sekä ilmastoon ja luontoon liittyvät riskit

30.1.2024

 • Ilmastokriisin vaikutukset talouteen ja rahoitusjärjestelmään kasvavat ja vaativat lisätoimia
 • EKP sitoutuu entistä vahvemmin meneillään oleviin ilmastotoimiin ja arvioi niitä säännöllisesti
 • Vuosien 2024 ja 2025 toimissa kolme keskeistä osa-aluetta: vihreän siirtymän vaikutukset, ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset sekä luontoon liittyvien riskien vaikutus talouteen ja rahoitusjärjestelmään

Euroopan keskuspankki (EKP) on päättänyt laajentaa ilmastotoimiaan ja määrittänyt niille vuosiksi 2024–2025 kolme keskeistä osa-aluetta:

 1. vihreään talouteen siirtymisen vaikutus ja riskit, etenkin siirtymäkustannukset ja investointitarpeet
 2. ilmastonmuutoksen lisääntyvät fyysiset vaikutukset ja sopeutumiskeinojen vaikutus talouteen
 3. luontokadosta ja ympäristön tilan heikkenemisestä johtuvat riskit, niiden suhde ilmastoriskeihin sekä talouden ja rahoitusjärjestelmän kautta mahdollisesti välittyvä vaikutus EKP:n tehtäviin.

”Kun ilmasto lämpenee ja luontopääoma hupenee, talouden ja rahoitusjärjestelmän on muututtava. Meidän on perehdyttävä muutokseen ja pysyttävä sen tasalla, jotta voimme täyttää mandaattimme jatkossakin”, sanoi EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. ”Ilmastotoimia laajentamalla ja syventämällä voimme ymmärtää paremmin muutosten vaikutuksia. Siten voimme tukea talouden ja rahoitusjärjestelmän vakautta ja siirtymistä vihreään talouteen.”

EKP onkin päättänyt ryhtyä seuraaviin konkreettisiin toimiin.

 • Siirtyminen vihreään talouteen: EKP selvittää tarkemmin siirtymärahoituksen vaikutuksia, investointitarpeita, siirtymäsuunnitelmia ja sitä, miten vihreä siirtymä vaikuttaa talouden eri osa-alueisiin, kuten työmarkkinoihin, tuottavuuteen ja kasvuun. Selvitysten tulokset otetaan huomioon EKP:n makrotaloudellisessa mallinnuksessa. Lisäksi EKP tutkii mandaattinsa rajoissa, edellyttääkö siirtymä muutoksia EKP:n rahapolitiikan välineissä ja rahapolitiikkaan liittyvissä sijoituksissa.
 • Ilmastonmuutoksen fyysisten vaikutusten lisääntyminen: EKP selvittää perusteellisemmin sään ääri-ilmiöiden vaikutusta inflaatioon ja rahoitusjärjestelmään sekä keinoja huomioida vaikutus ilmastoskenaarioissa ja euroalueen talousnäkymiä koskevissa asiantuntija-arvioissa. Lisäksi EKP aikoo arvioida, miten ilmastonmuutokseen sopeutuminen – tai sen puute – mahdollisesti vaikuttaa talouteen ja rahoitussektoriin. Tarkastelussa ovat mukana myös investointitarpeet ja vakuutusturvan puutteet.
 • Luontokato ja ympäristön tilan heikkeneminen: EKP tutkii näiden ilmiöiden tiivistä yhteyttä ilmastonmuutokseen sekä vaikutuksia talouteen ja rahoitusjärjestelmään. Se tutkii myös ekosysteemien merkitystä taloudelle ja rahoitusjärjestelmälle.
 • EKP:n oma toiminta: EKP julkaisee ympäristöasioiden kahdeksannen hallintaohjelmansa, joka auttaa sitä saavuttamaan päästövähennystavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Yksi toimista on ekologisen suunnittelun periaatteiden määrittäminen uudelle eurosetelisarjalle yhteistyössä eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa. Lisäksi valmisteluvaiheessa olevan digitaalisen euron suunnittelussa otetaan huomioon ympäristöjalanjälki.

EKP julkaisi vuonna 2022 ilmastosuunnitelman. Siihen perustuvat toimet on arvioitu, ja toimintasuunnitelmaa on muokattu muuttuvan ympäristön sekä tietojen saatavuuden ja menetelmien paranemisen myötä. Tämän pohjalta ilmastotoimia päätettiin nyt tehostaa.

Toimet kolmella keskeisellä osa-alueella täydentävät EKP:n nykyisiä ilmastotoimia, joita toteutetaan muun muassa rahapolitiikan ja pankkivalvonnan yhteydessä. EKP aikoo tehdä parannuksia ilmastoindikaattoreihin, ilmastoriskien seurantaan ja julkistamiskäytäntöihin sekä osallistua edelleen ilmastopolitiikan kehittämistyöhön eurooppalaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. EKP sitoutuu jatkossakin arvioimaan ilmastotoimensa säännöllisesti, jotta ne ovat tarkoituksenmukaisia ja auttavat EKP:tä mandaattinsa mukaisten tehtävien hoidossa.

Tämän tiedotteen liitteenä on kattava tiivistelmä vuosille 2024–2025 suunnitellusta työohjelmasta (englanniksi). Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Verena Reith puhelinnumerossa +49 69 1344 5737.

Taustatietoa

 • Hoitaessaan mandaattinsa mukaisia tehtäviään EKP:n on otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lisäksi EKP:n on hintavakaustavoitteestaan tinkimättä tuettava Euroopan unionin yleistä talouspolitiikkaa edistääkseen omalta osaltaan korkeatasoista ympäristönsuojelua ja ympäristön laadun parantamista. EKP edistää myös eurooppalaisen ilmastolain mukaisia tavoitteita. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 11 nojalla EKP:n on myös otettava ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset osaksi politiikkansa ja toimintansa määrittelyä ja toteutusta.
 • EKP otti ilmastonäkökohdat osaksi rahapolitiikan ohjausjärjestelmäänsä vuonna 2021 tehdyn strategian uudelleenarvioinnin yhteydessä.
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle