Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
 • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB pastiprina darbu klimata jomā, galveno uzmanību pievēršot zaļajai pārejai un ar klimata pārmaiņām un dabu saistītajiem riskiem

2024. gada 30. janvāris

 • Klimata krīzes pieaugošā ietekme uz tautsaimniecību un finanšu sistēmu rada nepieciešamību pēc aktīvākas rīcības.
 • ECB vēlreiz apstiprina apņemšanos īstenot uzsāktos pasākumus klimata jomā un regulāri tos pārskatīs.
 • Trīs galvenās jomas, kas noteiks darba virzību 2024. un 2025. gadā, ir: zaļās pārejas sekas, klimata pārmaiņu fiziskā ietekme un ar dabu saistītie riski tautsaimniecībai un finanšu sistēmai.

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir nolēmusi paplašināt darbu klimata pārmaiņu jomā, nosakot trīs galvenās jomas, kas noteiks tās darbības virzienu 2024. un 2025. gadā:

 1. ietekme un riski, ko rada pāreja uz zaļo saimniekošanu, īpaši ar to saistītās pārejas izmaksas un nepieciešamie ieguldījumi;
 2. klimata pārmaiņu pieaugošā fiziskā ietekme un sekas, ko tautsaimniecībā rada pasākumi, kas vērsti uz pielāgošanos karstākai pasaulei;
 3. riski, kas izriet no dabas iznīcināšanas un degradācijas, to mijiedarbība ar klimata pārmaiņu riskiem un iespējamā ietekme uz ECB darbību sakarā ar to ietekmi uz tautsaimniecību un finanšu sistēmu.

"Karstāks klimats un dabas kapitāla degradācija nenovēršami maina mūsu tautsaimniecību un finanšu sistēmu. Lai turpinātu pildīt savu uzdevumu, mums jāsaprot šīs pārmaiņas un jāspēj rīkoties atbilstoši tām," atzīmēja ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde). "Paplašinot un pastiprinot mūsu centienus, mēs varam labāk izprast šo pārmaiņu ietekmi un tādējādi palīdzēt nostiprināt stabilitāti un atbalstīt tautsaimniecības un finanšu sistēmas zaļo pāreju."

Šajā nolūkā ir panākta vienošanās par šādiem konkrētiem pasākumiem.

 • Attiecībā uz pāreju uz zaļo saimniekošanu ECB pastiprinās darbu, kas saistīts ar pārejas finansēšanas ietekmi, nepieciešamajiem zaļajiem ieguldījumiem, pārejas plāniem un ietekmi, ko zaļā pāreja rada uz dažādiem mūsu tautsaimniecības aspektiem, piemēram, darbaspēku, darba ražīgumu un izaugsmi. Rezultāti tiks ņemti vērā arī ECB makroanalīzes modelēšanas ietvarā. Turklāt, ņemot vērā šo pāreju, ECB savu pilnvaru ietvaros izvērtēs nepieciešamību pēc turpmākām tās monetārās politikas instrumentu un portfeļu pārmaiņām.
 • Attiecībā uz klimata pārmaiņu pieaugošo fizisko ietekmi ECB padziļinās savu analīzi par ekstremālu laikapstākļu ietekmi uz inflāciju un finanšu sistēmu un to, kā to var integrēt klimata scenārijos un makroekonomiskajās iespēju aplēsēs. Tā arī novērtēs potenciālo ietekmi uz tautsaimniecību un finanšu nozari, ko var radīt pielāgošanās vai nepielāgošanos klimata pārmaiņām, t. sk. ar to saistītos nepieciešamos ieguldījumus un trūkumus apdrošināšanas aizsardzības jomā.
 • Attiecībā uz dabas iznīcināšanu un degradāciju ECB analizēs ciešo saikni ar klimata pārmaiņām un ar to saistīto ietekmi uz tautsaimniecību un finansēm. Tā arī turpinās pētīt ekosistēmu nozīmi tautsaimniecībā un finanšu sistēmā.
 • Attiecībā uz savu darbību ECB uzsāks astoto vides vadības programmu, lai atbalstītu 2030. gada oglekļa emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu. Kopā ar visu Eurosistēmu tā strādās pie ekodizaina principiem nākamā euro banknošu izlaiduma veidošanai un pie vidiskās pēdas apsvērumu iekļaušanas digitālā euro izstrādē, kas pašlaik ir sagatavošanas posmā.

Lēmums pastiprināt centienus šajās jomās tika pieņemts pēc tam, kad ECB izvērtēja savu darbību klimata jomā kopš 2022. gada klimata programmas uzsākšanas un pielāgoja savu darba plānu, ņemot vērā mainīgo vidi un datu pieejamības un metodikas uzlabojumus.

Šajās galvenajās jomās plānotais darbs papildinās ECB pašreizējos ar klimatu saistītos pasākumus, ko tā īsteno, pildot savus pastāvīgos uzdevumus, t. sk. monetārās politikas noteikšanu un banku uzraudzību. ECB uzlabos savus ar klimatu saistītos rādītājus, risku monitoringu un informācijas atklāšanu un turpinās sniegt ieguldījumu klimata politikas izstrādē Eiropas un starptautiskajos forumos. Raugoties nākotnē, ECB saglabā apņēmību regulāri pārskatīt savu darbību, lai nodrošinātu, ka tā atbilst paredzētajam mērķim un veicina ECB uzdevumu izpildi.

Visaptverošs pārskats par plānoto 2024. un 2025. gada darba programmu pieejams pielikumā (angļu val.), un plašāka informācija atrodama ECB interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Verenas Raitas (Verena Reith; tālr.: +49 69 1344 5737).

Piezīme.

 • ECB, pildot savus uzdevumus saskaņā ar tai uzticētajām pilnvarām, jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme. Turklāt, neskarot cenu stabilitātes mērķi, ECB pienākums ir atbalstīt Eiropas Savienības vispārējo ekonomisko politiku, lai palīdzētu panākt augstu vides kvalitātes aizsardzības un uzlabošanas pakāpi. Tas ietver Eiropas Klimata akta mērķus. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 11. pantu ECB, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības.
 • Pēc stratēģijas pārskatīšanas 2021. gadā ECB ieviesaar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus savā monetārās politikas ietvarā.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem