Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
 • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zintenzívňuje svoje klimatické snahy s dôrazom na riziká spojené s ekologickou transformáciou, klimatickými zmenami a stavom prírody

30. januára 2024

 • Rastúci vplyv klimatickej krízy na hospodárstvo a finančný systém si vyžaduje ráznejšie kroky.
 • ECB potvrdzuje svoje odhodlanie pokračovať v prebiehajúcich klimatických opatreniach, ktoré bude pravidelne prehodnocovať.
 • V rokoch 2024 a 2025 sa zameria na tri oblasti: dôsledky ekologickej transformácie, fyzický vplyv klimatických zmien a riziká súvisiace so stavom prírody ohrozujúce hospodárstvo a finančný systém.

Európska centrálna banka (ECB) sa rozhodla zintenzívniť svoje snahy v oblasti klimatických zmien a v rokoch 2024 a 2025 sa zameria na nasledujúce tri oblasti:

 1. vplyv prechodu na ekologické hospodárstvo a súvisiace riziká, predovšetkým náklady a investičné potreby spojené s ekologickou transformáciou,
 2. rastúci fyzický vplyv klimatických zmien a spôsob, akým sa adaptácia na globálne otepľovanie dotýka ekonomiky,
 3. riziká vyplývajúce zo straty a degradácie prírody, ich súvislosť s klimatickými rizikami a spôsob, akým by mohli ovplyvniť činnosť ECB prostredníctvom ich vplyvu na hospodárstvo a finančný systém.

„Otepľovanie klímy a degradácia prírodného kapitálu majú za následok zmeny v hospodárstve a finančnom systéme. Týmto zmenám musíme rozumieť a držať s nimi krok, aby sme mohli pokračovať v plnení nášho mandátu,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „Zintenzívnením nášho úsilia dokážeme lepšie pochopiť dôsledky týchto zmien a podporiť tak stabilitu a ekologickú transformáciu hospodárstva a finančného systému.“

Na tento účel boli prijaté nasledujúce konkrétne opatrenia.

 • Pokiaľ ide o prechod na ekologické hospodárstvo, ECB zintenzívni analýzu účinkov financovania transformácie, potrieb ekologických investícií, plánov transformácie a spôsobu, akým ekologická transformácia ovplyvňuje rôzne aspekty nášho hospodárstva, napríklad pracovnú silu, produktivitu a rast. Výsledky budú zároveň použité v rámci makroekonomického modelovania ECB. V súvislosti s ekologickou transformáciou tiež ECB v medziach svojho mandátu preskúma možnosti ďalších zmien svojich nástrojov a portfólií menovej politiky.
 • Pokiaľ ide o rastúci fyzický vplyv klimatických zmien, ECB prehĺbi analýzu vplyvu extrémnych poveternostných javov na infláciu a finančný systém a posúdi možnosti jej začlenenia do klimatických scenárov a makroekonomických projekcií. Posúdi tiež potenciálny vplyv prispôsobenia sa – alebo naopak neprispôsobenia sa – klimatickým zmenám na ekonomiku a finančný sektor vrátane súvisiacich investičných potrieb a medzier v poistnej ochrane.
 • Pokiaľ ide o stratu a degradáciu prírody, ECB bude analyzovať úzku súvislosť s klimatickými zmenami a súvisiace hospodárske a finančné dôsledky. Bude sa tiež ďalej zaoberať vplyvom ekosystémov na ekonomiku a finančný systém.
 • V rámci vlastných činností ECB spustí svoj ôsmy program environmentálneho manažérstva, ktorý má prispieť k dosiahnutiu jej cieľov znižovania uhlíkových emisií do roku 2030. Spolu s celým Eurosystémom bude ECB uplatňovať ekologické zásady pri navrhovaní budúcich eurových bankoviek a v rámci koncepcie digitálneho eura, ktoré je v súčasnosti v prípravnej fáze, bude prihliadať na environmentálne aspekty.

Rozhodnutie zintenzívniť úsilie v týchto oblastiach bolo prijaté v nadväznosti na posúdenie účinnosti klimatických opatrení, ktoré ECB zaviedla od prijatia svojej klimatickej agendy v roku 2022, a na úpravu jej pracovného plánu vzhľadom na meniace sa prostredie a zlepšenie dostupnosti údajov a metodík.

Plánované činnosti v uvedených oblastiach záujmu bude ECB vykonávať popri svojich súčasných klimatických opatreniach v rámci priebežného plnenia úloh v oblasti menovej politiky a bankového dohľadu. ECB bude pracovať na zlepšovaní svojich klimatických ukazovateľov, monitorovania rizík a zverejňovania informácií a v rámci európskych a medzinárodných fór sa bude naďalej podieľať na vývoji klimatických politík. ECB sa zároveň zaväzuje tieto opatrenia i naďalej pravidelne prehodnocovať, aby plnili svoj účel a prispievali k plneniu jej mandátu.

Podrobný prehľad programu naplánovaných činností na roky 2024 a 2025 je uvedený v prílohe (len v angličtine). Viac informácií je na internetovej stránke ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Verena Reith, tel: +49 69 1344 5737.

Poznámky

 • ECB musí pri plnení svojich úloh v rámci svojho mandátu prihliadať na účinky klimatických zmien. Bez toho, aby bol dotknutý jej cieľ cenovej stability, musí ECB zároveň podporovať všeobecné hospodárske politiky v Európskej únii s cieľom prispievať k vysokej úrovni ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia, čo zahŕňa aj ciele európskeho klimatického zákona. Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je tiež ECB povinná začleňovať požiadavky na ochranu životného prostredia do definície a implementácie svojich politík a činností.
 • ECB začlenila aspekty klimatických zmien do svojho rámca menovej politiky v nadväznosti na revíziu stratégie menovej politiky, ktorá sa uskutočnila v roku 2021.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá