SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
 • PRESSEMEDDELELSE

ECB øger klimaarbejdet med fokus på grøn omstilling, klima- og naturrelaterede risici

30. januar 2024

 • Klimakrisens stigende påvirkning af økonomien og det finansielle system kræver mere handling
 • ECB genbekræfter sit engagement i igangværende klimatiltag og vil gennemgå dem regelmæssigt
 • Der er tre fokusområder for arbejdet i 2024 og 2025: konsekvenserne af den grønne omstilling, klimaændringernes fysiske indvirkning og naturrelaterede risici for økonomien og det finansielle system

Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet at udbygge sit klimaarbejde, idet den har udpeget tre fokusområder som centrale for arbejdet i 2024 og 2025:

 1. virkningerne af og risiciene ved omstillingen til en grøn økonomi, især omstillingsomkostningerne og investeringsbehovet
 2. klimaændringernes tiltagende fysiske indvirkning, og hvordan foranstaltninger vedrørende tilpasning til en varmere verden påvirker økonomien
 3. risiciene som følge af naturtab og -forringelse, hvordan de hænger sammen med klimarelaterede risici, og hvordan de kan påvirke ECB's arbejde gennem deres indvirkning på økonomien og det finansielle system.

"Et varmere klima og forringelsen af naturkapitalen fremtvinger ændringer i vores økonomi og finansielle system. Vi må forstå og holde trit med ændringerne for fortsat at opfylde vores mandat," sagde ECB's formand Christine Lagarde. "Ved at udbygge og intensivere vores indsats kan vi bedre forstå ændringernes konsekvenser og dermed bidrage til at understøtte stabiliteten og støtte den grønne omstilling af økonomien og det finansielle system."

Derfor er følgende konkrete foranstaltninger aftalt.

 • Med hensyn til omstillingen til en grøn økonomi vil ECB intensivere sit arbejde vedrørende effekterne af omstillingsfinansiering, behov for grønne investeringer, omstillingsplaner, og hvordan den grønne omstilling påvirker aspekter af vores økonomi som fx arbejdskraft, produktivitet og vækst. Resultaterne vil også blive indarbejdet i ECB's rammer for makromodellering. Desuden vil ECB inden for sit mandat undersøge mulighederne for yderligere ændringer af sine pengepolitiske instrumenter og porteføljer i lyset af omstillingen.
 • Med hensyn til klimaændringernes tiltagende fysiske indvirkning vil ECB uddybe sin analyse af, hvordan ekstreme vejrforhold påvirker inflationen og det finansielle system, og hvordan dette kan indarbejdes i klimascenarier og makroøkonomiske fremskrivninger. Den vil også vurdere den potentielle indvirkning af tilpasning eller manglende tilpasning til klimaændringer på økonomien og den finansielle sektor, herunder relaterede investeringsbehov og forsikringsbeskyttelseskløften.
 • Hvad angår naturtab og -forringelse, vil ECB analysere den tætte sammenhæng med klimaændringerne samt de økonomiske og finansielle konsekvenser, dette medfører. Den vil også yderligere udforske økosystemernes rolle i forbindelse med økonomien og det finansielle system.
 • Med hensyn til sine egne aktiviteter vil ECB iværksætte sit ottende miljøledelsesprogram for at støtte opfyldelsen af sine 2030-mål for CO2-reduktion. I samklang med hele Eurosystemet vil ECB's arbejde omfatte principper for miljøvenligt design for de fremtidige euroseddelserier og indarbejde miljøaftrykshensyn i udformningen af en digital euro, der i øjeblikket er i forberedelsesfasen.

Beslutningen om at øge indsatsen på disse områder følger efter ECB's status på klimaindsatsen siden lanceringen af klimadagsordenen 2022 og tilpasning af arbejdsplanen i lyset af de ændrede forhold og forbedringer af datatilgængelighed og metoder.

Arbejdsplanen for fokusområderne vil supplere ECB's aktuelle klimatiltag som led i dens løbende opgaver, herunder pengepolitik og banktilsyn. ECB vil forbedre sine klimarelaterede indikatorer, risikoovervågning og oplysning og fortsat bidrage til udviklingen af klimapolitikker i europæiske og internationale fora. Fremadrettet er ECB fortsat fast besluttet på regelmæssigt at gennemgå disse tiltag for at sikre, at de er egnede til formålet og bidrager til opfyldelsen af dens mandat.

En samlet oversigt over det planlagte arbejdsprogram for 2024 og 2025 findes i bilaget (engelsk), og yderligere oplysninger findes på ECB's websted.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Verena Reith, tlf.: +49 69 1344 5737.

Bemærkninger

 • ECB skal tage højde for klimaændringernes effekter i udførelsen af sine opgaver inden for sit mandat. Uden at det berører målsætningen om prisstabilitet, skal ECB desuden støtte Unionens generelle økonomiske politikker med henblik på at bidrage til et højt niveau af miljøbeskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Dette omfatter målene i den europæiske klimalov. I henhold til artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal ECB også integrere miljøbeskyttelseskrav i udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner.
 • ECB indarbejdedeklimahensyn i sin pengepolitiske ramme efter gennemgangen af strategien i 2021.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt