Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 20 февруари 2020 г.

Финансов отчет на ЕЦБ за 2019 г.

  • През 2019 г. печалбата на ЕЦБ нарасна с 0,8 млрд. евро до 2,4 млрд. евро (спрямо 1,6 млрд. евро през 2018 г.) и бе разпределена изцяло между националните централни банки.
  • Нетни приходи от лихви по ценни книжа, държани за целите на паричната политика: 1,4 млрд. евро (спрямо 1,2 млрд. евро през 2018 г.).
  • Балансовото число на ЕЦБ се увеличи на 457 млрд. евро (спрямо 447 млрд. евро през 2018 г.).

Одитираният финансов отчет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2019 г. показва, че печалбата за годината е нараснала със 790 млн. евро до 2366 млн. евро, главно в резултат от по-високия доход по портфейла в щатски долари и портфейла по програмата за закупуване на активи.

През 2019 г. нетният доход от лихви е с общ размер 2686 млн. евро (спрямо 2277 млн. евро през 2018 г.). Нетният доход от лихви по чуждестранните резервни активи нарасна до 1052 млн. евро (спрямо 862 млн. евро през 2018 г.) поради по-високите приходи от лихви по портфейла в щатски долари. Нетният доход от лихви от програмата за закупуване на активи се увеличи с 316 млн. евро до 1136 млн. евро, главно в резултат от по-големия среден размер на наличностите и от по-високата средна доходност по програмата за закупуване на активи на публичния сектор през годината спрямо 2018 г. В противовес на това, в резултат от изплащания нетният доход от лихви по програмата за пазарите на ценни книжа намаля до 291 млн. евро (спрямо 384 млн. евро през 2018 г.).

Реализираните печалби от финансови операции възлизат на 197 млн. евро (докато през 2018 г. бяха отчетени реализирани загуби в размер на 77 млн. евро). Те се дължат на реализирани ценови печалби по ценни книжа, деноминирани в щатски долари, тъй като спадът в доходността на облигациите в щатски долари през годината имаше положителен ефект върху пазарната им стойност.

Обезценките са в размер на 20 млн. евро (спрямо 69 млн. евро през 2018 г.) и произтичат основно от нереализирани ценови загуби по редица ценни книжа, държани в портфейла от собствени средства и портфейла в щатски долари.

Провеждат се тестове за обезценка на ценните книжа, държани от ЕЦБ в портфейлите по паричната политика, които се оценяват по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка). Въз основа на резултатите от тези тестове не са отчетени загуби от обезценка по тези портфейли.

Приходите от надзорни такси, които произтичат от такси, предназначени да възстановят направените от ЕЦБ разходи в изпълнение на надзорните ѝ задачи, възлизат на 537 млн. евро (спрямо 518 млн. евро през 2018 г.). Увеличението през 2019 г. е свързано с по-голямата средна численост на персонала в банковия надзор.

Общите разходи за персонала отбелязват нарастване до 566 млн. евро (спрямо 515 млн. евро през 2018 г.) поради по-голямата средна численост на персонала през 2019 г., най-вече в банковия надзор, и поради по-големите разходи, свързани с други дългосрочни компенсации, които произтичат от актюерската оценка в края на 2019 г. Показателят Други административни разходи отбеляза спад до 590 млн. евро (спрямо 599 млн. евро през 2018 г.), основно поради намаление на разходите, свързани със служители от агенции и външни консултантски спомагателни услуги.

Нетната печалба на ЕЦБ се разпределя между националните централни банки от еврозоната (НЦБ). Управителният съвет взе решение да извърши на 31 януари 2020 г. междинно разпределение на печалбата на стойност 1431 млн. евро между НЦБ от еврозоната. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата в размер на 935 млн. евро на 21 февруари 2020 г.

Общият размер на баланса на ЕЦБ нарасна с 2% до 457 млрд. евро (спрямо 447 млрд. евро през 2018 г.). Увеличението се дължи главно на нарастването на пазарната стойност на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ поради поскъпването на златото и покачването на обменния курс на щатския долар и японската йена спрямо еврото в хода на годината, както и на нарастването на стойността на евробанкнотите в обращение.

В края на 2019 г. размерът на консолидирания баланс на Евросистемата, който обхваща активите и пасивите на НЦБ от еврозоната и на ЕЦБ спрямо трети страни, беше 4673 млрд. евро (спрямо 4703 млрд. евро през 2018 г.). Лекото намаление спрямо предходната година се дължи на спад в операциите на Евросистемата по рефинансиране, който в голяма степен произтича от доброволно предсрочно погасяване по втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР ІІ). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, отбелязват понижение с 19 млрд. евро до 2632 млрд. евро (спрямо 2651 млрд. евро през 2018 г.). Наличностите по програмата за закупуване на активи се увеличиха с 10 млрд. евро до 2579 млрд.евро, а ценните книжа, държани по първите две програми за закупуване на обезпечени облигации и програмата за пазарите на ценни книжа, намаляха съответно с 4 млрд. евро и 25 млрд. евро в резултат от изплащания.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +49 69 1344 7316.

Забележки:

  • Подробности за счетоводните и отчетните политики на ЕЦБ и Евросистемата и за годишния отчет на ЕЦБ можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ съответно в разделите Счетоводство и отчетност и Годишен отчет .
  • От тази година разбивката на наличностите на Евросистемата от ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа по държава на емитента се публикува на уебсайта на ЕЦБ в раздела Програма за закупуване на активи.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите