Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 20. února 2020

Účetní výkazy ECB za rok 2019

  • Zisk ECB vzrostl v roce 2019 o 0,8 mld. EUR na 2,4 mld. EUR (1,6 mld. EUR v roce 2018) a je v plném rozsahu rozdělen mezi národní centrální banky.
  • Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky: 1,4 mld. EUR (1,2 mld. EUR v roce 2018).
  • Bilanční suma ECB vzrostla na 457 mld. EUR (447 mld. EUR v roce 2018).

Podle auditovaných účetních výkazů Evropské centrální banky (ECB) za rok 2019 vzrostl zisk za rok o 790 mil. EUR na 2 366 mil. EUR, a to především v důsledku vyššího úrokového výnosu portfolia v amerických dolarech a portfolia v rámci programu nákupu aktiv (APP).

Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2019 úrovně 2 686 mil. EUR (2 277 mil. EUR v roce 2018). Čistý úrokový výnos z devizových rezerv vzrostl na 1 052 mil. EUR (862 mil. EUR v roce 2018) v důsledku vyššího úrokového výnosu z portfolia v amerických dolarech. Čistý úrokový výnos z programu APP vzrostl o 316 mil. EUR na 1 136 mil. EUR především v důsledku vyššího průměrného objemu držených aktiv a vyššího průměrného výnosu v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP) během roku v porovnání s rokem 2018. Naopak v důsledku splácení poklesl čistý úrokový výnos programu pro trhy s cennými papíry (SMP) na 291 mil. EUR (384 mil. EUR v roce 2018).

Realizované zisky z finančních operací činily 197 mil. EUR (realizované ztráty 77 mil. EUR v roce 2018) v důsledku realizovaných zisků ze změn cen cenných papírů v amerických dolarech, neboť jejich tržní hodnotu pozitivně ovlivnil pokles výnosů z dluhopisů v amerických dolarech během roku.

Snížení hodnoty dosáhlo 20 mil. EUR (69 mil. EUR v roce 2018), a to především v důsledku nerealizovaných ztrát vyplývajících ze změn cen řady cenných papírů držených v portfoliu vlastních zdrojů a v portfoliu v amerických dolarech.

Testy na snížení hodnoty se provádějí u cenných papírů, které ECB drží ve svých měnověpolitických portfoliích, které jsou oceňovány zůstatkovou hodnotou s uvážením snížení hodnoty. Na základě výsledků uvedených testů nebyly u těchto portfolií vykázány žádné ztráty ze snížení hodnoty.

Výnosy z poplatků za dohled, pocházející z poplatků fakturovaných k pokrytí nákladů ECB vzniklých v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu, činily 537 mil. EUR (518 mil. EUR v roce 2018). Nárůst v roce 2019 souvisí s vyšším průměrným počtem zaměstnanců v bankovním dohledu.

Celkové osobní náklady vzrostly na 566 mil. EUR (515 mil. EUR v roce 2018) v důsledku vyššího průměrného počtu zaměstnanců v roce 2019, a to zejména v bankovním dohledu a vyšších odvodů souvisejících s ostatními dlouhodobými požitky, které vyplývají z pojistněmatematického ocenění na konci roku 2019. Ostatní správní náklady poklesly na 590 mil. EUR (599 mil. EUR v roce 2018) především vlivem poklesu nákladů souvisejících s agenturními a externími poradenskými službami.

Čistý zisk ECB je rozdělen mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Rada guvernérů rozhodla provést 31. ledna 2020 prozatímní rozdělení zisku ve výši 1 431 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na včerejším zasedání rozhodla Rada guvernérů rozdělit 21. února 2020 zbytek zisku ve výši 935 mil. EUR.

Celková bilanční suma ECB vzrostla o 2 % na 457 mld. EUR (447 mld. EUR v roce 2018). Toto zvýšení bylo způsobeno především nárůstem tržní hodnoty devizových rezerv ECB, a to v důsledku růstu ceny zlata a posílení amerického dolaru a japonského jenu vůči euru během roku, a nárůstem hodnoty eurobankovek v oběhu.

Objem konsolidované rozvahy Eurosystému, která sestává z aktiv a pasiv národních centrálních bank zemí eurozóny a ECB vůči třetím stranám, dosáhl na konci roku 2019 výše 4 673 mld. EUR (4 703 mld. EUR v roce 2018). Tento mírný pokles v porovnání s předchozím rokem byl způsoben snížením refinančních operací Eurosystému, a to hlavně v důsledku dobrovolných předčasných splacení ve druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO II). Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, poklesl o 19 mld. EUR na 2 632 mld. EUR (2 651 mld. EUR v roce 2018). Aktiva v rámci APP vzrostla o 10 mld. EUR na 2 579 mld. EUR, přičemž cenné papíry držené v rámci prvních dvou programů nákupu krytých dluhopisů (CBPP1 a CBPP2) a SMP poklesly v důsledku splácení o 4 mld. EUR, resp. 25 mld. EUR.

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky:

  • Další podrobnosti o opatřeních v oblasti finančního výkaznictví a účetnictví ECB a Eurosystému a o roční účetní závěrce ECB jsou k dispozici na internetových stránkách ECB v části Účetnictví a výkaznictví a v části Annual accounts.
  • Od tohoto roku se členění cenných papírů Eurosystému celkem držených v rámci SMP podle země emitenta zveřejňuje na internetových stránkách ECB v části Asset purchase programme.
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média