Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA
  • 20. februára 2020

Finančné výkazy ECB za rok 2019

  • Zisk ECB sa v roku 2019 zvýšil o 0,8 mld. € na 2,4 mld. € (1,6 mld. € v roku 2018) a bude v plnej výške rozdelený medzi národné centrálne banky.
  • Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky dosiahli 1,4 mld. € (1,2 mld. € v roku 2018).
  • Hodnota súvahy ECB vzrástla na 457 mld. € (447 mld. € v roku 2018).

Na základe overených finančných výkazov Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2019 sa jej zisk za uvedený rok zvýšil o 790 mil. € na 2 366 mil. €, a to predovšetkým v dôsledku vyšších výnosov z portfólia nástrojov v amerických dolároch a z portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Celkové čisté úrokové výnosy v roku 2019 dosiahli 2 686 mil. € (2 277 mil. € v roku 2018). Čisté úrokové výnosy z devízových rezerv sa vzhľadom na vyššie úrokové výnosy z portfólia v amerických dolároch zvýšili na 1 052 mil. € (862 mil. € v roku 2018). Čisté úrokové výnosy z programu APP sa zvýšili o 316 mil. € na 1 136 mil. €, najmä vďaka vyššiemu priemernému stavu aktív a vyššiemu priemernému výnosu v programe nákupu aktív verejného sektora (public sector purchase programme – PSPP) počas roka v porovnaní s rokom 2018. Čisté úrokové výnosy z programu pre trhy s cennými papiermi (securities markets programme – SMP) v dôsledku splácania cenných papierov naopak klesli na 291 mil. € (384 mil. € v roku 2018).

Realizované zisky z finančných operácií dosiahli 197 mil. € (v roku 2018 boli zaznamenané realizované straty vo výške 77 mil. €). Príčinou boli realizované cenové zisky z cenných papierov v amerických dolároch, na ktorých trhovej hodnote sa priaznivo prejavil pokles výnosov dolárových dlhopisov v priebehu roka.

Zníženie hodnoty aktív v rozsahu 20 mil. € (69 mil. € v roku 2018) bolo spôsobené najmä nerealizovanými cenovými stratami z viacerých cenných papierov vedených v portfóliu vlastných zdrojov a v dolárovom portfóliu.

Cenné papiere v menovopolitických portfóliách ECB, oceňované v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty, podliehajú testom zníženia hodnoty. Na základe výsledkov týchto testov za tieto portfóliá neboli vykázané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Príjem z poplatkov za dohľad účtovaných na pokrytie nákladov ECB na výkon úloh v oblasti dohľadu predstavoval 537 mil. € (518 mil. € v roku 2018). Jeho nárast v roku 2019 súvisí s vyšším priemerným počtom zamestnancov bankového dohľadu.

Celkové personálne náklady vzrástli na 566 mil. € (515 mil. € v roku 2018) v dôsledku vyššieho priemerného počtu zamestnancov v roku 2019, najmä v divízii bankového dohľadu, a vyšších nákladov na ostatné dlhodobé dávky na základe poistno-matematického ocenenia ku koncu roka 2019. Ostatné administratívne náklady sa predovšetkým v dôsledku poklesu nákladov na agentúrny personál a externé konzultačné služby znížili na 590 mil. € (599 mil. € v roku 2018).

Čistý zisk ECB sa rozdeľuje medzi národné centrálne banky krajín eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 1 431 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 31. januára 2020. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 935 mil. € dňa 21. februára 2020.

Celková hodnota súvahy ECB sa zvýšila o 2 % na 457 mld. € (447 mld. € v roku 2018). Tento nárast bol predovšetkým dôsledkom zvýšenia trhovej hodnoty devízových rezerv ECB vzhľadom na nárast ceny zlata a zhodnocovanie amerického dolára a japonského jenu voči euru v priebehu roka a zvýšenia hodnoty eurových bankoviek v obehu.

Ku koncu roka 2019 hodnota konsolidovanej súvahy Eurosystému, ktorá pozostáva z aktív a pasív národných centrálnych bánk krajín eurozóny a ECB voči tretím stranám, predstavovala 4 673 mld. € (4 703 mld. € v roku 2018). Jej mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený znížením objemu refinančných operácií Eurosystému, najmä v dôsledku dobrovoľného predčasného splácania úverov v rámci druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO II). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky klesol o 19 mld. € na 2 632 mld. € (2 651 mld. € v roku 2018). Objem aktív v rámci programu APP vzrástol o 10 mld. € na 2 579 mld. €, zatiaľ čo objem cenných papierov nadobudnutých v rámci prvých dvoch programov nákupu krytých dlhopisov (CBPP1 a CBPP2) a v rámci programu SMP v dôsledku splácania klesol o 4 mld. €, resp. o 25 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky:

  • Podrobnejšie informácie o účtovných pravidlách a pravidlách vykazovania ECB a Eurosystému, ako aj o ročnej účtovnej závierke ECB sa nachádzajú na internetovej stránke ECB v sekcii Účtovníctvo a vykazovanieresp. Annual Accounts.
  • Od tohto roku sa na internetovej stránke ECB v sekcii Asset purchase programme zverejňujú celkové aktíva Eurosystému nadobudnuté v rámci programu SMP v členení podľa krajiny emitenta.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá