Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 20 februari 2020

Jaarrekening van de ECB over 2019

  • Winst van de ECB in 2019 met € 0,8 miljard gestegen naar € 2,4 miljard (2018: € 1,6 miljard) en wordt geheel aan de nationale centrale banken uitgekeerd
  • Nettorentebaten uit voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten: € 1,4 miljard (2018: € 1,2 miljard)
  • Balanstotaal van de ECB groeide naar € 457 miljard (2018: € 447 miljard)

Volgens de gecontroleerde jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB) over 2019 is de jaarwinst met € 790 miljoen gestegen, naar € 2.366 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere baten uit de Amerikaansedollarportefeuille en uit de portefeuille in het kader van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP).

De nettorentebaten bedroegen in 2019 € 2.686 miljoen (2018: € 2.277 miljoen). De nettorentebaten uit de externe reserves namen toe tot € 1.052 miljoen (2018: € 862 miljoen), dankzij hogere rentebaten uit de Amerikaansedollarportefeuille. De nettorentebaten in verband met de APP-effecten stegen met € 316 miljoen naar € 1.136 miljoen. Deze stijging was vooral toe te schrijven aan het aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (public sector purchase programme – PSPP), aangezien de gemiddelde omvang en het gemiddelde rendement van deze portefeuille hoger lagen dan in 2018. Hier staat tegenover dat de nettorentebaten in verband met het programma voor de effectenmarkten (Securities Markets Programme – SMP) als gevolg van aflossingen zijn gedaald naar € 291 miljoen (2018: € 384 miljoen).

De gerealiseerde winsten uit financiële transacties bedroegen € 197 miljoen (2018: gerealiseerde verliezen van € 77 miljoen), dankzij gerealiseerde koerswinsten op in Amerikaanse dollars luidende effecten, waarvan de marktwaarde positief beïnvloed werd door de dalende yields op Amerikaanse obligaties tijdens het jaar.

De afwaarderingen bedroegen in totaal € 20 miljoen (2018: € 69 miljoen), vooral als gevolg van negatieve ongerealiseerde koersresultaten op een aantal effecten in de eigenmiddelen- en de Amerikaansedollarportefeuille.

De ECB toetst of de effecten in haar monetairbeleidsportefeuilles een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan; deze effecten worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen). De uitkomsten van de toetsingen gaven geen aanleiding tot opname van bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot deze portefeuilles.

De baten uit toezichtsvergoedingen, die in rekening worden gebracht ter dekking van de kosten die de ECB voor de uitvoering van haar toezichtstaken maakt, bedroegen € 537 miljoen (2018: € 518 miljoen). De stijging in 2019 houdt verband met het hogere gemiddelde aantal medewerkers in het bankentoezicht.

De totale personeelskosten namen toe tot € 566 miljoen (2018: € 515 miljoen, als gevolg van de stijging van het gemiddeld aantal medewerkers in 2019, voornamelijk in het bankentoezicht, en hogere kosten voor overige langetermijnbeloningen als resultaat van de actuariële waardering eind 2019. De overige beheerkosten daalden tot € 590 miljoen (2018: € 599 miljoen), hoofdzakelijk als gevolg van lagere uitgaven voor inhuurkrachten en externe adviesdiensten.

De nettowinst van de ECB wordt onder de nationale centrale banken (NCB’s) van het eurogebied verdeeld. De Raad van Bestuur besloot tot een tussentijdse winstverdeling van € 1.431 miljoen onder de NCB’s van het eurogebied op 31 januari 2020. Tijdens de gisteren gehouden vergadering van de Raad van Bestuur is besloten het restant van de winst, een bedrag van € 935 miljoen, op 21 februari 2020 uit te keren.

Het balanstotaal van de ECB steeg met 2% naar € 457 miljard (2018: € 447 miljard). Die stijging hield vooral verband met de toename van de markwaarde van de externe reserves van de ECB, als gevolg van de stijging van de goudprijs en de appreciatie van de Amerikaanse dollar en de Japanse yen ten opzichte van de euro tijdens het jaar en de toegenomen waarde van de eurobankbiljetten in omloop.

Eind 2019 bedroeg de omvang van de geconsolideerde balans van het Eurosysteem, die de activa en verplichtingen van de NCB’s van het eurogebied en de ECB ten opzichte van derden omvat, € 4.673 miljard (2018: € 4.703 miljard). De lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar was te wijten aan de afname van de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem, die grotendeels was terug te voeren op vervroegde vrijwillige aflossingen in de tweede reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO II). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten daalden met € 19 miljard naar € 2.632 miljard (2018: € 2.651 miljard). De omvang van de aangehouden APP-effecten steeg met € 10 miljard naar € 2.579 miljard, terwijl de effecten die in het kader van de eerste twee programma’s voor de aankoop van gedekte obligaties (CBPP1 en CBPP2) en het SMP werden aangehouden, als gevolg van aflossingen met respectievelijk € 4 miljard en € 25 miljard daalden.

De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Toelichting:

  • Meer informatie over de door de ECB en het Eurosysteem gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving, alsook over de jaarstukken van de ECB, is te vinden op de website van de ECB, respectievelijk via financiële administratie en verslaglegging en via jaarstukken.
  • Vanaf dit jaar wordt de uitsplitsing naar land van emittent van de door het Eurosysteem op grond van het SMP aangehouden effecten gepubliceerd op de website van de ECB op de pagina’s van de programma’s voor de aankoop van activa (in het Engels).
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media