Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 20 februari 2020

ECB:s årsredovisning för 2019

  • ECB:s vinst ökade med 0,8 miljarder euro till 2,4 miljarder euro 2019 (2018: 1,6 miljarder euro) och delas ut till fullo till de nationella centralbankerna
  • Nettoränteintäkter på värdepapper som innehas i penningpolitiska syften: 1,4 miljarder euro (2018: 1,2 miljarder euro)
  • ECB:s balansräkningsomslutning ökade till 457 miljarder euro (2018: 447 miljarder euro)

Europeiska centralbankens (ECB) reviderade årsredovisning för 2019 visar att årets vinst ökade med 790 miljoner euro till 2 366 miljoner euro, främst som resultat av högre intäkter på US-dollarportföljen och programmet för köp av tillgångar (APP).

Räntenettot uppgick totalt till 2 686 miljoner euro 2019 (2018: 2 277 miljoner euro). Räntenettot på valutareserven ökade till 1 052 miljoner euro (2018: 862 miljoner euro) genom högre ränteintäkter på US-dollarportföljen. Räntenettot på APP ökade med 316 miljoner euro till 1 136 miljoner euro, främst som resultat av ökade genomsnittliga innehav och en högre genomsnittlig avkastning i programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP) under året jämfört med 2018. Som resultat av inlösen minskade däremot räntenettot på värdepappersmarknadsprogrammet (SMP) till 291 miljoner euro (2018: 384 miljoner euro).

Realiserade vinster från finansiella transaktioner uppgick till 197 miljoner euro (2018: realiserade förluster 77 miljoner euro) beroende på realiserade prisvinster på US-dollar-denominerade värdepapper, i och med att den lägre avkastningen på US-dollardenominerade statsobligationer under året hade en positiv effekt på marknadsvärdet av dessa innehav.

Nedskrivningar uppgick till 20 miljoner euro (2018: 69 miljoner euro), huvudsakligen som resultat av orealiserade prisförluster på en rad värdepapper i egna medel och i US-dollarportföljen.

Värdeminskningstester görs på ECB:s värdepappersportföljer som innehas i penningpolitiska syften. Dessa portföljer värderas till upplupet anskaffningsvärde (med avdrag för värdeminskning). Inga förluster har bokförts för dessa portföljer baserat på resultaten av dessa tester.

Intäkter från tillsynsavgifter, genom avgifter som tagits ut för att täcka de kostnader som ECB har haft för sina tillsynsuppgifter, uppgick till 537 miljoner euro (2018: 518 miljoner euro). Ökningen 2019 hänför sig till det högre genomsnittliga antalet anställda inom banktillsyn.

Totala personalkostnader ökade till 566 miljoner euro (2018: 515 miljoner euro) beroende på det högre genomsnittliga antalet anställda 2019, huvudsakligen inom banktillsyn, och de högre avgifterna avseende andra långfristiga förmåner på grund av den aktuariella värderingen i slutet av 2019. Övriga administrativa kostnader minskade till 590 miljoner euro (2018: 599 miljoner euro), främst på grund av en minskning av kostnader avseende inhyrd personal och externa konsulter.

ECB:s nettovinst fördelas till de nationella centralbankerna i euroområdet. ECB-rådet beslutade att göra en interimistisk vinstfördelning på 1 431 miljoner euro till de nationella centralbankerna i euroområdet den 31 januari 2020. Vid gårdagens sammanträde beslutade ECB-rådet att fördela återstoden av vinsten, 935 miljoner euro, den 21 februari 2020.

Storleken på ECB:s balansräkning ökade med 2 procent till 457 miljarder euro (2018: 447 miljarder euro). Denna ökning berodde främst på ökningen i marknadsvärde för ECB:s valutareserver på grund av ökningen i guldpriset och apprecieringen av US-dollar och japanska yen gentemot euron under årets lopp samt en ökning i värdet för utelöpande eurosedlar.

Storleken på Eurosystemets konsoliderade balansräkning, som omfattar tillgångar och skulder av euroområdets nationella centralbanker och ECB gentemot tredje parter, var 4 673 miljarder euro i slutet av 2019 (2018: 4 703 miljarder euro). Den mindre minskningen jämfört med föregående år berodde på minskningen i Eurosystemets refinansieringstransaktioner, vilket huvudsakligen orsakades av frivilliga tidiga återbetalningar i den andra serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas för penningpolitiska syften minskade med 19 miljarder euro till 2 632 miljarder euro (2018: 2 651 miljarder euro). Innehaven inom APP ökade med 10 miljarder euro till 2 579 miljarder euro medan värdepapperen i de två första programmen för köp av säkerställda obligationer (CBPP1 och CBPP2) och SMP minskade med 4 miljarder euro respektive 25 miljarder euro beroende på inlösen.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +49 69 1344 7316.

Anmärkningar:

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media