Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2020. gada 20. februārī

ECB 2019. gada finanšu pārskati

  • ECB peļņa 2019. gadā pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 2.4 mljrd. euro; 2018. gadā – 1.6 mljrd. euro) un pilnībā sadalīta nacionālajām centrālajām bankām.
  • Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru tīrie procentu ienākumi – 1.4 mljrd. euro (2018. gadā – 1.2 mljrd. euro).
  • ECB bilances apjoms palielinājās līdz 457 mljrd. euro (2018. gadā – 447 mljrd. euro).

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) revidētajiem 2019. gada finanšu pārskatiem gada peļņa pieauga par 790 milj. euro (līdz 2366 milj. euro), un tas galvenokārt skaidrojams ar lielākiem ASV dolāru portfeļa un aktīvu iegādes programmas (AIP) portfeļa ienākumiem.

2019. gadā tīrie procentu ienākumi bija 2686 milj. euro (2018. gadā – 2277 milj. euro). Ārējo rezervju aktīvu tīrie procentu ienākumi palielinājās līdz 1052 milj. euro (2018. gadā – 862 milj. euro) sakarā ar lielākiem ASV dolāru portfeļa procentu ienākumiem. Tīrie procentu ienākumi no AIP pieauga par 316 milj. euro (līdz 1136 milj. euro), un to galvenokārt noteica lielāks vidējais turējumu apjoms un augstākas vidējās "Valsts sektora aktīvu iegādes programmas" (VSAIP) ietvaros iegādāto vērtspapīru ienesīguma likmes salīdzinājumā ar 2018. gadu. Savukārt "Vērtspapīru tirgu programmas" (VTP) tīrie procentu ienākumi vērtspapīru dzēšanas rezultātā samazinājās līdz 291 milj. euro (2018. gadā – 384 milj. euro).

Realizētie guvumi no finanšu operācijām bija 197 milj. euro (2018. gadā realizētie zaudējumi – 77 milj. euro) sakarā guvumiem no ASV dolāros denominēto vērtspapīru cenām, jo to tirgus vērtību pozitīvi ietekmēja ASV dolāros denominēto obligāciju peļņas likmju kritums šā gada laikā.

Norakstītās vērtības apjoms bija 20 milj. euro (2018. gadā – 69 milj. euro). To galvenokārt noteica nerealizētie zaudējumi no vairāku pašu kapitāla un ASV dolāru portfelī turēto vērtspapīru cenām.

ECB monetārās politikas portfeļos turētajiem vērtspapīriem, ko novērtē saskaņā ar amortizētajām izmaksām (ņemot vērā vērtības samazināšanos), tiek veikti vērtības samazināšanās testi. Pamatojoties uz šo testu rezultātiem, zaudējumi no vērtības samazināšanās šiem portfeļiem netika atzīti.

Ar uzraudzības maksām saistītie ienākumi, kas tiek gūti no maksām, ko ECB iekasē, lai segtu izdevumus saistībā ar tās uzraudzības uzdevumu izpildi, sasniedza 537 milj. euro (2018. gadā – 518 milj. euro). Kāpums 2019. gadā saistīts ar banku uzraudzības jomas darbinieku vidējā skaita pieaugumu.

Kopējās personāla izmaksas palielinājās līdz 566 milj. euro (2018. gadā – 515 milj. euro), un to noteica darbinieku vidējā skaita pieaugums 2019. gadā (galvenokārt banku uzraudzības jomā), kā arī lielāki izdevumi saistībā ar citiem ilgtermiņa pabalstiem saskaņā ar aktuāra novērtējumu 2019. gada beigās. Pārējie administratīvie izdevumi samazinājās līdz 590 milj. euro (2018. gadā – 599 milj. euro), galvenokārt sarūkot izdevumiem saistībā ar aģentūru un ārējo konsultantu pakalpojumiem.

ECB tīrā peļņa tiek sadalīta euro zonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB). Padome nolēma 2020. gada 31. janvārī veikt starpperioda peļņas sadali euro zonas valstu NCB 1431 milj. euro apjomā. Vakar notikušajā sanāksmē Padome nolēma 2020. gada 21. februārī sadalīt atlikušo peļņas daļu (935 milj. euro).

ECB bilances kopējais apjoms pieauga par 2% (līdz 457 mljrd. euro; 2018. gadā – 447 mljrd. euro). Šo pieaugumu galvenokārt noteica ECB ārējo rezervju aktīvu tirgus vērtības pieaugums sakarā ar zelta cenas kāpumu un augstāks ASV dolāra un Japānas jenas kurss attiecībā pret euro šā gada laikā, kā arī apgrozībā esošo banknošu vērtības pieaugums.

2019. gada beigās Eurosistēmas konsolidētā bilance, kas aptver euro zonas NCB un ECB aktīvus un saistības attiecībā pret trešām pusēm, bija 4673 mljrd. euro (2018. gadā – 4703 mljrd. euro). Nelielo samazināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu noteica Eurosistēmas refinansēšanas operāciju kritums galvenokārt otrā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO II) ietvaros piešķirto līdzekļu brīvprātīgo pirmstermiņa atmaksu dēļ. Eurosistēmas vērtspapīru turējumi monetārās politikas mērķiem samazinājās par 19 mljrd. euro (līdz 2632 mljrd. euro; 2018. gadā – 2651 mljrd. euro). AIP turējumu apjoms pieauga par 10 mljrd. euro (līdz 2579 mljrd. euro), bet sakarā ar vērtspapīru dzēšanu divu pirmo "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu" (NOIP1 un NOIP2) un VTP ietvaros turēto vērtspapīru apjoms samazinājās attiecīgi par 4 mljrd. euro un 25 mljrd. euro.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr. +49 69 1344 7316).

Piezīmes.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem