Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST
  • 20. februar 2020

Računovodski izkazi ECB za leto 2019

  • Dobiček ECB se je leta 2019 povečal za 0,8 milijarde EUR na 2,4 milijarde EUR (2018: 1,6 milijarde EUR) ter je bil v celoti razdeljen nacionalnim centralnim bankam.
  • Neto obrestni prihodki od vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike: 1,4 milijarde EUR (2018: 1,2 milijarde EUR).
  • Bilančna vsota ECB se je povečala na 457 milijard EUR (2018: 447 milijard EUR).

Revidirani računovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) kažejo, da se je leta 2019 dobiček tekočega leta povečal za 790 milijonov EUR na 2.366 milijonov EUR, in sicer predvsem zaradi višjih prihodkov od portfelja v ameriških dolarjih in od portfelja v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev.

Neto obrestni prihodki so v letu 2019 znašali 2.686 milijonov EUR (2018: 2.277 milijonov EUR). Neto obrestni prihodki od deviznih rezerv so se zaradi višjih obrestnih prihodkov od portfelja v ameriških dolarjih povečali na 1.052 milijonov EUR (2018: 862 milijonov EUR). Neto obrestni prihodki iz programa nakupa vrednostnih papirjev so se povečali za 316 milijonov EUR na 1.136 milijonov EUR, in sicer predvsem zaradi večjih povprečnih imetij in višje povprečne donosnosti v programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja v letu 2019 v primerjavi z letom 2018. Nasprotno so se neto obrestni prihodki iz programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev zaradi unovčenj zmanjšali na 291 milijonov EUR (2018: 384 milijonov EUR).

Realizirani dobiček iz finančnih operacij je znašal 197 milijonov EUR (2018: realizirana izguba v višini 77 milijonov EUR), in sicer zaradi realiziranega dobička iz cenovnih sprememb vrednostnih papirjev v ameriških dolarjih, ker je zmanjševanje donosnosti dolarskih obveznic med letom pozitivno vplivalo na njihovo tržno vrednost.

Delni odpisi so znašali 20 milijonov EUR (2018: 69 milijonov EUR) in so bili predvsem posledica nerealiziranih izgub iz cenovnih sprememb več vrednostnih papirjev v portfelju lastnih sredstev in v dolarskem portfelju.

Na vrednostnih papirjih v portfeljih za namene denarne politike, ki se vrednotijo po odplačni vrednosti (ob upoštevanju oslabitve), se izvedejo preizkusi oslabitve. Na podlagi rezultatov teh preizkusov pri teh portfeljih ni izgub zaradi oslabitve.

Prihodek od nadomestil za nadzor, zaračunanih bankam za pokritje izdatkov, ki jih ima ECB pri izvajanju nadzorniških nalog, je znašal 537 milijonov EUR (2018: 518 milijonov EUR). Zvišanje v letu 2019 je povezano z večjim povprečnim številom zaposlenih v bančnem nadzoru.

Skupni stroški dela so se povečali na 566 milijonov EUR (2018: 515 milijonov EUR) zaradi večjega povprečnega števila zaposlenih v letu 2019, predvsem v bančnem nadzoru, in višjih stroškov iz naslova drugih dolgoročnih zaslužkov, kar je posledica aktuarskega vrednotenja ob koncu leta 2019. Drugi administrativni stroški so se znižali na 590 milijonov EUR (2018: 599 milijonov EUR) predvsem zaradi nižjih izdatkov v zvezi s podpornimi storitvami agencijskih delavcev in zunanjih svetovalcev.

Čisti dobiček ECB se razdeli nacionalnim centralnim bankam v euroobmočju. Svet ECB je sklenil, da z vmesno razdelitvijo na dan 31. januarja 2020 nacionalnim centralnim bankam v euroobmočju razdeli dobiček v višini 1.431 milijonov EUR. Na včerajšnji seji je Svet ECB sklenil, da preostanek dobička v višini 935 milijonov EUR razdeli 21. februarja 2020.

Velikost bilance stanja ECB se je povečala za 2% na 457 milijard EUR (2018: 447 milijard EUR). Povečanje je bilo predvsem posledica zvišanja tržne vrednosti deviznih rezerv ECB zaradi zvišanja cene zlata ter apreciacije ameriškega dolarja in japonskega jena v razmerju do eura tekom leta ter zvišanja vrednosti eurobankovcev v obtoku.

Obseg konsolidirane bilance stanja Eurosistema, ki obsega sredstva in obveznosti nacionalnih centralnih bank v euroobmočju in ECB v razmerju do tretjih oseb, je ob koncu leta 2019 znašal 4.673 milijard EUR (2018: 4.703 milijarde EUR). Rahlo zmanjšanje v primerjavi s prejšnjim letom je bilo posledica zmanjšanja Eurosistemovih operacij refinanciranja predvsem zaradi prostovoljnih predčasnih odplačil v drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II). Eurosistemova imetja vrednostnih papirjev za namene denarne politike so se zmanjšala za 19 milijard EUR na 2.632 milijard EUR (2018: 2.651 milijard EUR). Imetja v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev so se povečala za 10 milijard EUR na 2.579 milijard EUR, medtem ko so se zaradi unovčenj imetja vrednostnih papirjev v okviru prvih dveh programov nakupa kritih obveznic zmanjšala za 4 milijarde EUR in v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev za 25 milijard EUR.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Opombe:

  • Dodatne informacije o usmeritvah ECB in Eurosistema glede finančnega računovodstva in poročanja ter o zaključnem računu ECB so na voljo na spletnem mestu ECB v razdelku o računovodstvu in poročanju oziroma zaključnem računu.
  • Od tega leta so skupna imetja Eurosistema v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev razčlenjena po državah izdajateljicah in objavljena na spletnem mestu ECB v razdelku o programu nakupa vrednostnih papirjev.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije