SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE
  • 20. februar 2020

ECB's regnskab for 2019

  • ECB's overskud steg med 0,8 mia. euro til 2,4 mia. euro i 2019 (1,6 mia. euro i 2018). Det fordeles fuldt ud til de nationale centralbanker.
  • Nettorenteindtægter fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde: 1,4 mia. euro (1,2 mia. euro i 2018).
  • ECB's balance voksede til 457 mia. euro (447 mia. euro i 2018).

Den Europæiske Centralbanks (ECB's) reviderede regnskab for 2019 viser, at overskuddet i 2019 steg med 790 mio. euro til 2.366 mio. euro, hvilket primært var resultatet af højere nettorenteindtægter fra dollarporteføljen og porteføljen vedrørende programmet til opkøb af aktiver (APP-porteføljen).

I 2019 var nettorenteindtægterne på 2.686 mio. euro (2.277 mio. euro i 2018). Nettorenteindtægterne fra valutareserveaktiver steg til 1.052 mio. euro (862 mio. euro i 2018) som følge af højere renteindtægter fra dollarporteføljen. Nettorenteindtægterne fra APP steg med 316 mio. euro til 1.136 mio. euro primært som følge af større gennemsnitlige beholdninger og et højere gennemsnitligt afkast fra programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor (PSPP) i løbet af året sammenlignet med 2018. Nettorenteindtægterne fra Securities Markets Programme (SMP) faldt derimod til 291 mio. euro (384 mio. euro i 2018) som følge af indfrielser.

Realiserede gevinster på finansielle operationer udgjorde 197 mio. euro (de realiserede tab var i 2018 på 77 mio. euro) som følge af realiserede børskursgevinster på værdipapirer i amerikanske dollar, idet markedsværdien af disse værdipapirer blev positivt påvirket af faldet i obligationsrenter i amerikanske dollar i løbet af året.

Nedskrivningerne beløb sig til 20 mio. euro (69 mio. euro i 2018), hvilket primært skyldtes urealiserede børskurstab på en række værdipapirer, som indgår i egenporteføljen og dollarporteføljen.

Der er udført værdiforringelsestest for værdipapirerne i ECB's pengepolitiske porteføljer, som er værdiansat til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af værdiforringelse). På grundlag af disse test er der ikke registreret tab som følge af værdiforringelse for disse porteføljer.

Indtægterne fra tilsynsgebyrer opkrævet for at dække ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne udgjorde 537 mio. euro (518 mio. euro i 2018). Stigningen i 2019 skyldes det højere gennemsnitlige antal medarbejdere på banktilsynsområdet.

De samlede personaleomkostninger steg til 566 mio. euro (515 mio. euro i 2018) som følge af det højere gennemsnitlige antal medarbejdere i 2019, primært inden for banktilsyn, og højere udgifter i forbindelse med andre langfristede personaleydelser som følge af den aktuarmæssige værdiansættelse pr. ultimo 2019. Øvrige administrationsomkostninger faldt til 590 mio. euro (599 mio. euro i 2018), primært som følge af lavere omkostninger til vikarer og ekstern konsulentbistand.

ECB's nettooverskud fordeles til de nationale centralbanker i euroområdet. Styrelsesrådet besluttede at foretage en foreløbig overskudsfordeling på 1.431 mio. euro til de nationale centralbanker i euroområdet den 31. januar 2020. På gårsdagens møde besluttede Styrelsesrådet at fordele den resterende del af overskuddet, hvilket vil sige 935 mio. euro, den 21. februar 2020.

ECB's samlede balance steg med 2 pct. til 457 mia. euro (447 mia. euro i 2018). Stigningen skyldtes hovedsagelig stigningen i markedsværdien af ECB's valutareserveaktiver som følge af en stigning i guldprisen og styrkelsen af den amerikanske dollar og den japanske yen i løbet af året over for euroen samt en stigning i værdien af eurosedler i omløb.

Ved udgangen af 2019 var Eurosystemets konsoliderede balance, der består af de nationale centralbanker i euroområdet og ECB's aktiver og passiver over for tredjeparter, på 4.673 mia. euro (4.703 mia. euro i 2018). Det marginale fald i forhold til året før skyldtes faldet i Eurosystemets refinansieringstransaktioner, som igen primært skyldtes frivillige førtidsindfrielser i den anden serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO II). De værdipapirbeholdninger, som Eurosystemet holder af pengepolitiske grunde, faldt med 19 mia. euro til 2.632 mia. euro (2.651 mia. euro i 2018). APP-beholdningerne steg med 10 mia. euro til 2.579 mia. euro, mens værdipapirbeholdningerne i forbindelse med de første to programmer til opkøb af dækkede obligationer (CBPP1 og CBPP2) og SMP faldt med henholdsvis 4 mia. euro og 25 mia. euro som følge af indfrielser.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

Anm.:

  • Nærmere oplysninger om ECB's og Eurosystemets regnskabs- og regnskabsaflæggelsespraksis og om ECB's årsregnskab findes på ECB's websted i henholdsvis afsnittet Bogføring og rapportering og Årsregnskab.
  • Fra og med dette år offentliggøres fordelingen af Eurosystemets samlede SMP-beholdninger efter udstederland på ECB's websted under afsnittet Asset purchase programme.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt