Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
  • 20. veljače 2020.

Financijski izvještaji ESB-a za 2019.

  • Dobit ESB-a povećala se u 2019. za 0,8 mlrd. EUR na 2,4 mlrd. EUR (2018.: 1,6 mlrd. EUR) i u cijelosti je podijeljena nacionalnim središnjim bankama.
  • Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike: 1,4 mlrd. EUR (2018.: 1,2 mlrd. EUR).
  • Bilanca ESB-a povećala se na 457 mlrd. EUR (2018.: 447 mlrd. EUR).

Revidirani financijski izvještaji Europske središnje banke (ESB) za 2019. pokazuju da se dobit za godinu povećala za 790 mil. EUR na 2.366 mil. EUR, uglavnom zbog većih prihoda od portfelja u američkim dolarima te od portfelja programa kupnje vrijednosnih papira.

Neto kamatni prihodi iznosili su ukupno 2.686 mil. EUR u 2019. (2018.: 2.277 mil. EUR). Neto kamatni prihodi od deviznih pričuva povećali su se na 1.052 mil. EUR (2018.: 862 mil. EUR) zbog većih kamatnih prihoda od portfelja u američkim dolarima. Neto kamatni prihodi od programa kupnje vrijednosnih papira povećali su se za 316 mil. EUR na 1.136 mil. EUR, uglavnom zbog većih prosječnih držanja vrijednosnih papira i viših prosječnih prinosa programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora tijekom godine u odnosu na 2018. Nasuprot tomu, neto kamatni prihodi od programa za tržišta vrijednosnih papira smanjili su se zbog otkupa na 291 mil. EUR (2018.: 384 mil. EUR).

Realizirani dobitci od financijskih operacija iznosili su 197 mil. EUR (2018.: realizirani gubitci iznosili su 77 mil. EUR) zbog realiziranih dobitaka od razlika u cijeni vrijednosnih papira nominiranih u američkim dolarima jer je na njihovu tržišnu vrijednost povoljno utjecalo smanjenje prinosa na obveznice u američkim dolarima tijekom godine.

Umanjenja su iznosila 20 mil. EUR (2018.: 69 mil. EUR) i na njih su ponajviše utjecali nerealizirani gubitci od razlika u cijeni više vrijednosnih papira koji se drže u portfelju vlastitih sredstava i portfelju u američkim dolarima.

Provjere umanjenja vrijednosti provode se za vrijednosne papire koje ESB drži u portfeljima za potrebe monetarne politike, koji se vrednuju po amortiziranom trošku koji podliježe umanjenju. Prema rezultatima tih provjera za te portfelje nisu zabilježeni gubitci od umanjenja vrijednosti.

Prihod od naknada za nadzor, koji je ostvaren od naknada koje se ubiru kako bi se nadoknadili troškovi ESB-a povezani s provedbom nadzornih zadaća, iznosio je 537 mil. EUR (2018.: 518 mil. EUR). To se povećanje u 2019. odnosi na veći prosječan broj zaposlenika u nadzoru banaka.

Ukupni troškovi za zaposlenike povećali su se na 566 mil. EUR (2018.: 515 mil. EUR) zbog većeg prosječnog broja zaposlenika u 2019., uglavnom u nadzoru banaka, i većih troškova povezanih s ostalim dugoročnim primanjima koji proizlaze iz aktuarske procjene na kraju 2019. Ostali administrativni troškovi smanjili su se na 590 mil. EUR (2018.: 599 mil. EUR), prije svega zbog smanjenja troškova za usluge agencijskog osoblja i vanjskih savjetnika.

Neto dobit ESB-a raspodjeljuje se nacionalnim središnjim bankama europodručja. Upravno vijeće odlučilo je provesti privremenu raspodjelu dobiti u iznosu od 1.431 mil. EUR nacionalnim središnjim bankama europodručja 31. siječnja 2020. Na jučerašnjem sastanku Upravno vijeće odlučilo je podijeliti ostatak dobiti u iznosu od 935 mil. EUR 21. veljače 2020.

Ukupna bilanca ESB-a povećala se za 2 % na 457 mlrd. EUR (2018.: 447 mlrd. EUR). To je povećanje prije svega posljedica porasta tržišne vrijednosti deviznih pričuva ESB-a zbog povećanja cijene zlata i aprecijacije američkog dolara i japanskog jena u odnosu na euro tijekom godine te porasta vrijednosti euronovčanica u optjecaju.

Na kraju 2019. konsolidirana bilanca Eurosustava, koja obuhvaća imovinu i obveze nacionalnih središnjih banaka europodručja i ESB-a prema trećim stranama, iznosila je 4.673 mlrd. EUR (2018.: 4.703 mlrd. EUR). Neznatno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je manje upotrebe operacija refinanciranja Eurosustava uglavnom zbog dobrovoljne prijevremene otplate u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-II). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike smanjila su se za 19 mlrd. EUR na 2.632 mlrd. EUR (2018.: 2.651 mlrd. EUR). Držanja u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira povećala su se za 10 mlrd. EUR na 2.579 mlrd. EUR. Zbog otkupa su se vrijednosni papiri koji se drže u sklopu prvih dvaju programa kupnje pokrivenih obveznica smanjili za 4 mlrd. EUR, a vrijednosni papiri koji se drže u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira za 25 mlrd. EUR.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Williamu Lelieveldtu, tel.: +49 69 1344 7316.

Napomene:

  • Dodatne informacije o politikama ESB-a i Eurosustava glede računovodstva i financijskog izvještavanja te o godišnjim financijskim izvještajima ESB-a mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a u odjeljku Računovodstvo i izvješćivanje i odjeljku Annual accounts koji je dostupan samo na engleskom jeziku.
  • Od ove se godine raščlamba ukupnih držanja Eurosustava u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira prema državi izdavateljici objavljuje na mrežnim stranicama ESB-a u odjeljku Asset purchase programme koji je dostupan samo na engleskom jeziku.
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije