Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 20 lutego 2020

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2019

  • Zysk EBC w roku 2019 wzrósł o 0,8 mld euro, do 2,4 mld euro (2018: 1,6 mld euro), i zostaje w całości rozdzielony między krajowe banki centralne.
  • Przychody odsetkowe netto z tytułu papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wyniosły 1,4 mld euro (2018: 1,2 mld euro).
  • Suma bilansowa EBC wzrosła do 457 mld euro (2018: 447 mld euro).

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2019, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje, że zysk roczny wzrósł o 790 mln euro, do 2366 mln euro, głównie z powodu wyższych przychodów z portfela dolarowego i portfela programu skupu aktywów (APP).

W 2019 wynik z tytułu odsetek wyniósł 2686 mln euro (2018: 2277 mln euro). Przychody odsetkowe netto z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych wzrosły do 1052 mln euro (2018: 862 mln euro) wskutek wyższych przychodów odsetkowych z portfela dolarowego. Przychody odsetkowe netto z programu APP zwiększyły się o 316 mln euro, do 1136 mln euro, przede wszystkim w wyniku wyższego średniego stanu i wyższej średniej rentowności portfela programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP). Natomiast przychody odsetkowe netto z programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (SMP) obniżyły się w wyniku wykupów do 291 mln euro (2018: 384 mln euro).

Zrealizowane zyski z operacji finansowych wyniosły 197 mln euro (2018: zrealizowana strata 77 mln euro) w efekcie zrealizowanych zysków cenowych na papierach wartościowych nominowanych w dolarach, na których wartość rynkową pozytywnie wpłynęło obniżenie się w ciągu roku rentowności obligacji dolarowych.

Odpisy aktualizujące wyniosły 20 mln euro (2018: 69 mln euro) i wynikały głównie z niezrealizowanych strat cenowych na różnych papierach wartościowych z portfela funduszy własnych i portfela dolarowego.

Papiery wartościowe z portfeli prowadzonych przez EBC na potrzeby polityki pieniężnej, wycenianych według zamortyzowanego kosztu (z uwzględnieniem utraty wartości), poddaje się testom na utratę wartości. Wyniki tych testów nie wykazały konieczności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.

Przychody z tytułu opłat nadzorczych nakładanych w celu pokrycia ponoszonych przez EBC kosztów wykonywania zadań nadzorczych wyniosły 537 mln euro (2018: 518 mln euro). Wzrost tych przychodów w roku 2019 wynika z wyższego średniego zatrudnienia w pionie nadzoru bankowego.

Łączne koszty osobowe wzrosły do 566 mln euro (2018: 515 mln euro) wskutek wyższego średniego zatrudnienia w 2019, głównie w pionie nadzoru bankowego, oraz wyższych obciążeń z tytułu pozostałych świadczeń długoterminowych w następstwie wyceny aktuarialnej na koniec roku 2019. Pozostałe koszty administracyjne zmalały do 590 mln euro (2018: 599 mln euro), przede wszystkim z powodu obniżenia się kosztów zatrudnienia pracowników za pośrednictwem agencji oraz zewnętrznych konsultantów.

Zysk netto EBC jest dzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro. Rada Prezesów podjęła decyzję, żeby 31 stycznia 2020 w ramach tymczasowego podziału zysku rozdzielić między krajowe banki centralne ze strefy euro kwotę 1431 mln euro. Na wczorajszym posiedzeniu Rada zdecydowała, że pozostała część zysku w kwocie 935 mln euro zostanie rozdzielona 21 lutego 2020.

Suma bilansowa EBC zwiększyła się o 2%, do 457 mld euro (2018: 447 mld euro). Było to spowodowane głównie przez wzrost wartości rynkowej dewizowych aktywów rezerwowych EBC, wynikający z wyższej ceny złota i aprecjacji dolara i jena wobec euro w ciągu roku, oraz zwiększenie się wartości banknotów euro w obiegu.

Na koniec roku 2019 skonsolidowana suma bilansowa Eurosystemu, na którą składają się aktywa i zobowiązania krajowych banków centralnych ze strefy euro i EBC wobec osób trzecich, wyniosła 4673 mld euro (2018: 4703 mld euro). Jej niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem wynikał z obniżenia się operacji refinansujących Eurosystemu, spowodowanego głównie przez dobrowolne przedterminowe spłaty ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących z drugiej serii (TLTRO II). Zasoby papierów wartościowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej obniżyły się o 19 mld euro, do 2632 mld euro (2018: 2651 mld euro). Zasób papierów nabytych w programie APP wzrósł o 10 mld euro, do 2579 mld euro, zaś zasoby papierów z pierwszych dwóch programów skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP1 i CBPP2) oraz programu SMP obniżyły się w wyniku wykupu – odpowiednio – o 4 mld euro i 25 mld euro.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Uwagi:

  • Więcej informacji o zasadach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej EBC i Eurosystemu oraz o rocznym raporcie finansowym EBC można znaleźć na stronie internetowej EBC w częściach Rachunkowość i sprawozdawczość oraz Annual Accounts (po angielsku).
  • Od tego roku na stronie internetowej EBC w części Asset purchase programme (po angielsku) jest przedstawiany łączny zasób papierów wartościowych Eurosystemu nabytych w programie SMP w rozbiciu na kraj emitenta.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami