Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  • 20 Φεβρουαρίου 2020

Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το 2019

  • Τα κέρδη της ΕΚΤ αυξήθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 2,4 δισεκ. ευρώ το 2019 (2018: 1,6 δισεκ. ευρώ) και διανέμονται στο ακέραιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
  • Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί τίτλων που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ήταν 1,4 δισεκ. ευρώ (2018: 1,2 δισεκ. ευρώ).
  • Ο ισολογισμός της ΕΚΤ αυξήθηκε σε 457 δισεκ. ευρώ (2018: 447 δισεκ. ευρώ).

Οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2019 δείχνουν ότι τα κέρδη χρήσης αυξήθηκαν κατά 790 εκατ. ευρώ σε 2.366 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ και το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP).

Το 2019 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2.686 εκατ. ευρώ (2018: 2.277 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 1.052 εκατ. ευρώ (2018: 862 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 316 εκατ. ευρώ σε 1.136 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μέσων διακρατούμενων τίτλων και της αύξησης της μέσης απόδοσης των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP) στη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με το 2018. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 291 εκατ. ευρώ (2018: 384 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 197 εκατ. ευρώ (2018: πραγματοποιηθείσες ζημίες ύψους 77 εκατ. ευρώ), λόγω των πραγματοποιηθέντων κερδών από μεταβολές τιμών τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς η μείωση των αποδόσεων των ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ στη διάρκεια του έτους είχε θετική επίδραση στην αγοραία αξία τους.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ (2018: 69 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από μεταβολές τιμών επί ορισμένων τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο ίδιων κεφαλαίων και στο χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ.

Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης της αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Τα έσοδα από εποπτικά τέλη, τα οποία προκύπτουν από τα τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων της, ανήλθαν σε 537 εκατ. ευρώ (2018: 518 εκατ. ευρώ). Η αύξηση το 2019 αφορά την άνοδο του μέσου αριθμού υπαλλήλων που εργάζονται για την τραπεζική εποπτεία.

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 566 εκατ. ευρώ (2018: 515 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου του μέσου αριθμού υπαλλήλων το 2019, κυρίως στην τραπεζική εποπτεία, και των αυξημένων δαπανών σε σχέση με λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές που προέκυψαν από την αναλογιστική αποτίμηση στο τέλος του 2019. Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες μειώθηκαν σε 590 εκατ. ευρώ (2018: 599 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών που συνδέονται με την παροχή υποστήριξης από προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους και εξωτερικές εταιρείες συμβούλων.

Το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 1.431 εκατ. ευρώ, προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη, ύψους 935 εκατ. ευρώ, στις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 2% σε 457 δισεκ. ευρώ (2018: 447 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως στην άνοδο της αγοραίας αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, λόγω της αύξησης της τιμής του χρυσού και της ανατίμησης του δολαρίου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπωνίας έναντι του ευρώ στη διάρκεια του έτους, και στην άνοδο της αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία.

Στο τέλος του 2019 το μέγεθος του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ έναντι τρίτων μερών, ήταν 4.673 δισεκ. (2018: 4.703 δισεκ. ευρώ). Η ελαφρά υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στη μείωση των πράξεων αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, λόγω κυρίως των οικειοθελών πρόωρων αποπληρωμών στο πλαίσιο της δεύτερης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙ). Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής μειώθηκαν κατά 19 δισεκ. ευρώ σε 2.632 δισεκ. ευρώ (2018: 2.651 δισεκ. ευρώ). Οι διακρατούμενοι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ αυξήθηκαν κατά 10 δισεκ. ευρώ σε 2.579 δισεκ. ευρώ, ενώ οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο των πρώτων δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών (covered bond purchase programmes) (CBPP1 και CBPP2) και του SMP μειώθηκαν κατά 4 δισεκ. ευρώ και 25 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα, λόγω εξοφλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

Σημειώσεις:

  • Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές λογιστικής παρακολούθησης και υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος, καθώς και με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στις ενότητες Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων και Ετήσιοι λογαριασμοί αντίστοιχα.
  • Από εφέτος, η ανάλυση ανά χώρα εκδότη του συνόλου των τίτλων που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στην ενότητα Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου