Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 30 април 2020 г.

Решения, свързани с паричната политика

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

(1) Облекчават се допълнително условията по целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III). По-специално, Управителният съвет реши да намали лихвения процент по операциите по TLTRO ІІІ през периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. на 50 базисни пункта под средния лихвен процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране през същия период. Освен това за контрагенти, чието допустимо нетно кредитиране достигне целевия праг на кредитиране, лихвеният процент в периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. сега се определя на 50 базисни пункта под средния лихвен процент по депозитното улеснение през същия период.

(2) Ще се проведе нова поредица от нецелеви операции по дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PELTRO). Целта е да се подпомогнат условията на ликвидност във финансовата система на еврозоната и да се допринесе за запазване на гладкото функциониране на паричните пазари посредством осигуряването на ефикасен предпазен механизъм за ликвидност. Поредицата се състои от седем допълнителни операции по рефинансиране, които започват през май 2020 г., с поетапен падеж между юли и септември 2021 г., в съответствие с продължителността на мерките за облекчаване на изискванията към обезпеченията. Операциите ще се проведат по тръжна процедура с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение, при лихвен процент, който е с 25 базисни пункта под средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за целия срок на всяка от PELTRO.

(3) От края на март се извършват покупки по новата програма на Управителния съвет за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), чийто общ размер е 750 млрд. евро. Целта е да се облекчи цялостната позиция на паричната политика и да се противодейства на тежките рискове за нейния трансмисионен механизъм и за перспективите за еврозоната, причинени от пандемията от коронавирус. Тези покупки ще продължат да се провеждат гъвкаво с течение на времето, обхващайки множество класове активи и държави. Управителният съвет ще извършва нетни покупки на активи по PEPP, докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала, но във всеки случай до края на тази година.

(4) Освен това нетните покупки по програмата за закупуване на активи ще продължат с месечен темп от 20 млрд. евро наред с покупките по допълнителния временен пакет в размер на 120 млрд. евро до края на годината. Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

(5) Реинвестициите на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, ще продължат в пълен размер в продължителен период от време след датата, на която Управителният съвет започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

(6) Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

Управителният съвет има пълна готовност да увеличи размера на PEPP и да промени състава на програмата – с колкото е необходимо, за толкова дълго, колкото е необходимо. Във всеки случай той е готов да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури устойчиво доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия.

Повече подробности за измененията в условията на TLTRO III и за новите PELTRO ще бъдат публикувани в прессъобщения по темата днес следобед в 15:30 ч. централноевропейско време.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес в 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите