Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 30 april 2020

Penningpolitiska beslut

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

1) Villkoren för de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna (TLTRO III) har lättats ytterligare. ECB-rådet beslutade framför allt att under perioden juni 2020 till juni 2021 sänka räntan på TLTRO III-transaktioner till 50 punkter under den genomsnittliga räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner under samma period. Vidare kommer räntan för motparter vars godtagbara nettoutlåning når tröskeln för utlåningsperformans under perioden juni 2020 till juni 2021 nu att vara 50 punkter under räntan för den genomsnittliga inlåningsräntan under samma period.

2) En ny serie icke riktade långfristiga refinansieringstransaktioner föranlett av pandemin (PELTRO) kommer att genomföras för att stödja likviditetsförhållandena i finanssystemet i euroområdet och bidra till att penningmarknaderna fortsatt fungerar smidigt genom att tillhandahålla en effektiv likviditetsspärr. PELTRO består av sju ytterligare refinansieringstransaktioner med början i maj 2020 och med stegvisa förfall mellan juli och september 2021 i linje med de lättnadsåtgärder som vidtagits för säkerheter. De kommer att genomföras som fastränteanbud med full tilldelning till en ränta som ligger 25 punkter under den genomsnittliga räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under löptiden för varje PELTRO.

3) Sedan slutet av mars har förvärv gjorts inom ECB-rådets nya PEPP (stödköpsprogram föranlett av pandemin). Programmet, med en total omfattning på 750 miljarder euro, har till syfte att lätta den övergripande penningpolitiska inriktningen och bemöta de allvarliga risker för den penningpolitiska transmissionsmekanismen och utsikterna för euroområdet som orsakas av coronapandemin. Dessa köp kommer att fortgå på ett flexibelt vis över tid, mellan tillgångsklasser och mellan jurisdiktioner. ECB-rådet kommer att genomföra nettotillgångsköp inom PEPP till dess att man bedömer att coronakrisen är över, men i vilket fall som helst fram till slutet av detta år.

4) Vidare kommer nettoköpen i programmet för köp av tillgångar (APP) att fortsätta i en månatlig takt på 20 miljarder euro, tillsammans med ytterligare tillfälliga förvärv på 120 miljarder euro fram till slutet av året. ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att de månatliga nettotillgångsköpen i APP kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

5) Återinvesteringar av förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för APP kommer att fortsätta till fullo under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av styrräntorna och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsförhållanden och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

6) Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

ECB-rådet har full beredskap att öka storleken på PEPP och att justera sammansättningen med så mycket som krävs och för så lång tid som behövs. ECB-rådet står i varje fall redo att på lämpligt vis justera samtliga instrument så att inflationen varaktigt rör sig mot målet, i linje med åtagandet för symmetri.

Ytterligare information om de ändringar som gjorts i villkoren i TLTRO III och för det nya PELTRO publiceras i särskilda pressmeddelanden kl.15.30 centraleuropeisk tid idag.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl.14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media