Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2020. gada 30. aprīlī

Monetārās politikas lēmumi

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

1) Noteikti vēl labvēlīgāki ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) nosacījumi. Konkrētāk, Padome nolēma laikā no 2020. gada jūnija līdz 2021. gada jūnijam samazināt ITRMO III operāciju procentu likmi, nosakot, ka tā būs par 50 bāzes punktiem zemāka nekā Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgajā periodā. Turklāt darījuma partneriem, kuru atbilstošo neto aizdevumu apjoms sasniegs noteiktu kreditēšanas rādītāju līmeni, procentu likme laikā no 2020. gada jūnija līdz 2021. gada jūnijam būs par 50 bāzes punktiem zemāka nekā noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgajā periodā.

2) Tiks veikts jauns vispārēju pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju (pandemic emergency longer-term refinancing operations; PELTRO) kopums, lai atbalstītu likviditāti euro zonas finanšu sistēmā un veicinātu naudas tirgu raitu darbību, nodrošinot efektīvu likviditātes aizsargmehānismu. PELTRO veido septiņas papildu refinansēšanas operācijas, kas tiks uzsāktas 2020. gada maijā un pakāpeniski sasniegs dzēšanas termiņu laikā no 2021. gada jūlija līdz septembrim atbilstoši nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu ilgumam. Tās tiks veiktas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, un to procentu likme būs par 25 bāzes punktiem zemāka nekā galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās PELTRO termiņa laikā.

3) Kopš marta beigām notiek iegādes Padomes jaunās pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) ietvaros, kuras kopējais apjoms ir 750 mljrd. euro, lai nodrošinātu labvēlīgu vispārējo monetārās politikas nostāju un novērstu nopietnos riskus monetārās politikas transmisijas mehānismam un euro zonas perspektīvai, kurus rada koronavīrusa pandēmija. Iegādes arī turpmāk tiks veiktas elastīgi laika, aktīvu grupu un jurisdikciju dalījumā. Padome veiks neto aktīvu iegādes PĀAIP ietvaros līdz brīdim, kad tā uzskatīs, ka koronavīrusa kritiskais posms ir beidzies, bet jebkurā gadījumā līdz šā gada beigām.

4) Turklāt turpināsies neto iegādes aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros ar mēneša apjomu 20 mljrd. euro, kā arī papildu pagaidu neto aktīvu iegādes 120 mljrd. euro apjomā līdz šā gada beigām. Padome joprojām paredz, ka mēneša neto aktīvu iegādes AIP ietvaros turpināsies tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai nostiprinātu tās monetārās politikas procentu likmju stimulējošo ietekmi, un beigsies īsi pirms galveno ECB procentu likmju paaugstināšanas.

5) AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumi arī turpmāk tiks pilnībā atkārtoti ieguldīti vēl ilgāku laiku pēc tam, kad Padome būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

6) Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.00%, 0.25% un –0.50%). Padome paredz, ka galvenās ECB procentu likmes saglabāsies tagadējā vai zemākā līmenī līdz brīdim, kad tā būs pārliecinājusies, ka iespēju aplēšu periodā vērojama inflācijas perspektīvas stabila virzība uz līmeni, kas ir pietiekami tuvu, bet zem 2%, un ka šī virzība konsekventi atspoguļojas pamatā esošajā inflācijas dinamikā.

Padome ir pilnībā gatava palielināt PĀAIP apjomu un koriģēt tās sastāvu tik daudz un tik ilgi, cik nepieciešams. Padome jebkurā gadījumā atbilstoši tās saistībām ievērot simetriskuma principu ir gatava pēc vajadzības koriģēt visus tās instrumentus, lai nodrošinātu noturīgu inflācijas virzību uz šo mērķi.

Sīkāka informācija par ITRMO III nosacījumu grozījumiem un jaunajām PELTRO tiks publicēta atsevišķos paziņojumos presei šodien plkst. 15.30 pēc Viduseiropas laika.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem