Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 30 kwietnia 2020

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

(1) Jeszcze bardziej złagodzono warunki prowadzenia ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III). W szczególności Rada Prezesów zdecydowała, że w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 oprocentowanie operacji TLTRO III zostanie obniżone do 50 pkt bazowych poniżej średniej stopy podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu za ten sam okres. Ponadto dla kontrahentów, u których kwota netto kwalifikowanych kredytów osiągnie wyznaczony próg wielkości akcji kredytowej, oprocentowanie to w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 będzie teraz wynosić 50 pkt bazowych poniżej średniej stopy depozytowej za ten sam okres.

(2) Żeby wspomóc warunki płynnościowe w strefie euro i przyczynić się do zapewnienia płynnego funkcjonowania rynków pieniężnych, zostanie przeprowadzona nowa seria nieukierunkowanych nadzwyczajnych dłuższych operacji refinansujących w czasie pandemii (PELTRO), mających stanowić skuteczny mechanizm ochrony płynności. Seria PELTRO obejmie siedem dodatkowych operacji refinansujących, które rozpoczną się w maju 2020 i będą kolejno zapadać między lipcem a wrześniem 2021, zgodnie z czasem obowiązywania decyzji o złagodzeniu wymogów dotyczących zabezpieczeń. Operacje te będą prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem po stopie o 25 pkt bazowych niższej od średniej stopy podstawowych operacji refinansujących za czas trwania danej operacji PELTRO.

(3) Od końca marca trwa skup aktywów w ramach nowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), na który przeznaczono łącznie 750 mld euro, uchwalonego przez Radę Prezesów, żeby złagodzić ogólne nastawienie polityki pieniężnej i przeciwdziałać poważnym zagrożeniom, jakie pandemia koronawirusa niesie dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i dla perspektyw gospodarczych strefy euro. Na przestrzeni czasu struktura tego skupu pod względem klas aktywów i jurysdykcji będzie nadal elastyczna. Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy netto w ramach programu PEPP, dopóki nie uzna, że minęła już kryzysowa faza epidemii COVID‑19, ale na pewno do końca bieżącego roku.

(4) Do końca roku będą ponadto kontynuowane zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP), na kwotę 20 mld euro miesięcznie, oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli 120 mld euro. Rada Prezesów w dalszym ciągu przewiduje, że miesięczne zakupy netto aktywów w ramach programu APP będą prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i że zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy.

(5) Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP będą w dalszym ciągu reinwestowane – w całości – jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak Rada Prezesów zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

(6) Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że to zbliżenie konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej.

Rada Prezesów jest w pełni przygotowana na zwiększenie skali i dostosowanie struktury programu PEPP, w takim stopniu i na tak długo, jak będzie to konieczne. Jest w każdym razie gotowa odpowiednio dostosować wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, żeby sprawić – w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem do symetrii – że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

Szczegółowe informacje o zmianie warunków operacji TLTRO III i nowych operacjach PELTRO zostaną podane w osobnym komunikacie prasowym dziś o godz. 15.30 CET.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami