Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 30 april 2020

Monetairbeleidsbeslissingen

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetairbeleidsbeslissingen genomen:

(1) De voorwaarden voor de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III) zijn verder versoepeld. De Raad van Bestuur heeft met name besloten de rente op de TLTRO-III-transacties tijdens de periode van juni 2020 tot en met juni 2021 te verlagen tot 50 basispunten onder het gemiddelde rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem gedurende dezelfde periode. Bovendien zal de rente voor tegenpartijen waarvan de in aanmerking komende nettokredietverlening de kredietverleningsdrempel bereikt in de periode van juni 2020 tot en met juni 2021 nu 50 basispunten lager zijn dan het gemiddelde rentetarief op de depositofaciliteit gedurende dezelfde periode.

(2) Een nieuwe reeks niet-gerichte langerlopende herfinancieringstransacties in verband met de pandemie (pandemic emergency longer-term refinancing operations - PELTRO’s) zal worden uitgevoerd om de liquiditeitscondities in het financiële stelsel van het eurogebied te ondersteunen en bij te dragen aan het in stand houden van de soepele werking van de geldmarkten, door te voorzien in een doeltreffende liquiditeitsachtervang. De PELTRO’s omvatten zeven extra herfinancieringstransacties die van start gaan in mei 2020 en stapsgewijs vervallen tussen juli en september 2021, in overeenstemming met de looptijd van de maatregelen ter versoepeling van de onderpandvereisten. Ze zullen worden uitgevoerd als vasterentetenders met volledige toewijzing. De rente op deze transacties zal 25 basispunten lager liggen dan het gemiddelde rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties gedurende de looptijd van elke PELTRO.

(3) Sinds eind maart zijn aankopen uitgevoerd krachtens het nieuwe pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme - PEPP) van de Raad van Bestuur, dat een bedrag van in totaal € 750 miljard behelst, teneinde de totale monetairbeleidskoers te verruimen en het hoofd te bieden aan de ernstige risico's voor het monetaire-transmissiemechanisme en de vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de coronapandemie. Deze aankopen worden voortgezet op een flexibele manier met betrekking tot de spreiding in de tijd, over de verschillende activacategorieën en over de verschillende rechtsgebieden. De Raad van Bestuur zal de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP uitvoeren totdat hij van oordeel is dat de crisisfase van het coronavirus voorbij is, maar in elk geval tot het einde van dit jaar.

(4) Bovendien worden de nettoaankopen krachtens het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) voortgezet voor een maandelijks bedrag van € 20 miljard, samen met de aankopen in verband met het extra tijdelijke pakket van € 120 miljard tot het einde van het jaar. De Raad van Bestuur verwacht nog steeds de maandelijkse netto activa-aankopen in het kader van het APP voort te zetten zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van de beleidstarieven te versterken, en ze te beëindigen kort voordat hij aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB.

(5) De volledige herinvestering van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, wordt voortgezet, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

(6) Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%. De Raad van Bestuur verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager zullen blijven totdat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de inflatieverwachtingen binnen de projectieperiode krachtig convergeren naar een niveau dat voldoende dicht bij maar onder 2% ligt, en een dergelijke convergentie consequent in de onderliggende inflatiedynamiek tot uitdrukking komt.

De Raad van Bestuur staat klaar om de omvang van het PEPP uit te breiden en de samenstelling ervan zoveel en zolang als nodig aan te passen. De Raad staat in ieder geval klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen, om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze ontwikkelt in de richting van de doelstelling en overeenkomstig het belang dat de Raad hecht aan symmetrie.

Nadere informatie over de wijzigingen in de voorwaarden van TLTRO-III en over de nieuwe PELTRO's wordt vanmiddag om 15.30 uur (Midden-Europese tijd) gepubliceerd in speciale persberichten.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media