Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • PRESS RELEASE
  • 30. apríla 2020

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadaní prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike:

1) Dochádza k ďalšiemu uvoľneniu podmienok cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III). Rada guvernérov sa konkrétne rozhodla znížiť úrokovú sadzbu operácií TLTRO III v období od júna 2020 do júna 2021 na úroveň 50 bázických bodov pod úrovňou priemernej úrokovej sadzby hlavných refinančných operácií Eurosystému za to isté obdobie. Navyše v prípade protistrán, ktorých čistý objem poskytnutých akceptovateľných úverov dosiahne stanovenú hraničnú hodnotu, bude teraz úroková sadzba v období od júna 2020 do júna 2021 na úrovni 50 bázických bodov pod priemernou sadzbou jednodňových sterilizačných operácií za to isté obdobie.

2) Na podporu stavu likvidity vo finančnom systéme eurozóny a naďalej plynulého fungovania peňažných trhov prostredníctvom účinného likviditného zabezpečovacieho mechanizmu sa uskutoční nová séria necielených núdzových pandemických dlhodobejších refinančných operácií (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO). Séria PELTRO pozostáva zo siedmich dodatočných refinančných operácií, ktoré sa začnú v máji 2020 a budú splatné postupne od júla do septembra 2021, v súlade s dĺžkou trvania opatrení na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek. Prebiehať budú formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, s úrokovou sadzbou na úrovni 25 bázických bodov pod priemernou sadzbou hlavných refinančných operácií počas doby splatnosti jednotlivých operácií PELTRO.

3) Od konca marca prebieha nákup aktív v rámci nového núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) Rady guvernérov v celkovom rozsahu 750 mld. €, určeného na uvoľnenie celkového nastavenia menovej politiky a potlačenie vážnych rizík ohrozujúcich transmisný mechanizmus menovej politiky a výhľad vývoja v eurozóne v dôsledku pandémie koronavírusu. Nákup aktív bude i naďalej prebiehať flexibilne z hľadiska času, jednotlivých tried aktív i jurisdikcií. Rada guvernérov bude čistý nákup aktív v rámci programu PEPP uskutočňovať dovtedy, kým podľa nej nepominie kritická fáza epidémie koronavírusu, v každom prípade však do konca tohto roka.

4) Okrem toho bude pokračovať čistý nákup aktív v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) mesačným tempom 20 mld. €, spolu s nákupom aktív v rámci dočasného dodatočného rámca vo výške 120 mld. € do konca roka. Rada guvernérov naďalej očakáva, že mesačný čistý nákup aktív v rámci programu APP bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu jej menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

5) Reinvestície istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP budú aj naďalej pokračovať v plnej výške ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď Rada guvernérov začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

6) Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamená, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu jej projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Rada guvernérov je plne pripravená zvýšiť objem programu PEPP a upraviť jeho zloženie, a to v nevyhnutnej miere a na tak dlho, ako bude potrebné. V každom prípade je pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý posun inflácie smerom k svojmu cieľu, v súlade so svojou snahou o symetriu.

Podrobnejšie informácie o zmenách podmienok operácií TLTRO III a o nových operáciách PELTRO budú zverejnené dnes o 15.30 h SEČ v osobitnej tlačovej správe.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá