Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 12 март 2020 г.

Решения, свързани с паричната политика

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение за цялостен пакет от мерки по паричната политика.

(1) Временно ще се провеждат допълнителни операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР), за да се осигури непосредствена ликвидна подкрепа за финансовата система на еврозоната. Макар че Управителният съвет не вижда съществени признаци на напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата система, тези операции ще осигурят при необходимост ефикасен предпазен механизъм. Те ще се извършват посредством тръжна процедура с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение, като лихвеният процент е равен на средния лихвен процент по депозитното улеснение. Операциите по дългосрочно рефинансиране ще осигурят ликвидност при благоприятни условия за периода до операцията от ЦОДР III през юни 2020 г.

(2) При ЦОДР III ще се прилагат значително по-благоприятни условия през периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. по всички операции от ЦОДР III, които през този период са все още неприключени. Тези операции ще подпомогнат банковото кредитиране за най-засегнатите от разпространението на коронавируса, особено малките и средните предприятия. През целия този период лихвеният процент по операциите от ЦОДР III ще бъде 25 базисни пункта под средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране на Евросистемата. За контрагенти, които поддържат своето равнище на предоставяне на кредити, ще се прилага по-нисък лихвен процент по тези операции и през периода, приключващ през юни 2021 г., той може да достигне до 25 базисни пункта под средния лихвен процент по депозитното улеснение. Освен това максималният общ размер на средствата, който контрагентите занапред ще имат право да заемат в операции от ЦОДР III, се повишава на 50% от наличните допустими кредити, считано от 28 февруари 2019 г. В тази връзка Управителният съвет ще възложи на комитетите на Евросистемата да проучат мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията, за да се осигури възможност на контрагентите да продължат да се възползват в пълна степен от подкрепата под формата на финансиране.

(3) До края на годината ще бъде добавен временен пакет от допълнителни нетни покупки на активи в размер на 120 млрд. евро, като по този начин ще се осигури силен принос от програмите за закупуване на активи на частния сектор. В съчетание със съществуващата програма за закупуване на активи това ще допринесе за благоприятни условия за финансиране на реалната икономика във време на засилена несигурност.

Управителният съвет продължава да очаква нетните покупки на активи да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

(4) Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

(5) Реинвестициите на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, ще продължат в пълен размер в продължителен период от време след датата, на която Управителният съвет започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Повече подробности за конкретните условия на новите операции ще бъдат оповестени в прессъобщения по темата днес следобед в 15:30 ч. централноевропейско време.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес в 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите