Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 12 maart 2020

Monetairbeleidsbeslissingen

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten tot een uitgebreid pakket van monetairbeleidsbeslissingen:

(1) Er zullen tijdelijk aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties (longer-term refinancing operations – LTRO’s) worden uitgevoerd om het financieel stelsel in het eurogebied onmiddellijk liquiditeitssteun te bieden. Hoewel de Raad van Bestuur geen belangrijke signalen van spanningen in de geldmarkten of liquiditeitstekorten in de banksector waarneemt, vormen deze transacties in geval van nood een doeltreffende achtervang. Ze worden uitgevoerd door middel van vaste-rentetenders met volledige toewijzing, tegen een rentetarief dat gelijk is aan het gemiddelde tarief op de depositofaciliteit. Via de LTRO’s wordt tegen gunstige voorwaarden liquiditeit verstrekt om de periode tot aan de TLTRO-III-transactie in juni 2020 te overbruggen.

(2) Wat TLTRO-III betreft, zullen gedurende de periode van juni 2020 tot juni 2021 aanzienlijk gunstiger voorwaarden worden toegepast op alle TLTRO-III-transacties die in die periode uitstaan. Deze transacties zullen steun geven aan de bancaire kredietverlening aan die partijen die het meest door de verspreiding van het coronavirus getroffen worden, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen. Tijdens deze gehele periode zal het rentetarief op deze TLTRO-III-transacties 25 basispunten lager liggen dan het gemiddelde tarief voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem. Voor tegenpartijen die hun niveau van kredietverstrekking handhaven, zal het bij deze transacties toegepaste tarief lager zijn; in de periode die in juni 2021 afloopt, kan dit zo laag zijn als 25 basispunten onder het gemiddelde rentetarief op de depositofaciliteit. Bovendien wordt het maximale totale bedrag dat tegenpartijen voortaan kunnen lenen via TLTRO-III-transacties verhoogd tot 50% van hun per 28 februari 2019 uitstaande, daarvoor in aanmerking komende leningen. Tegen die achtergrond zal de Raad van Bestuur de comités van het Eurosysteem de opdracht geven om maatregelen ter versoepeling van de onderpandvoorwaarden te onderzoeken, teneinde te verzekeren dat tegenpartijen ten volle gebruik kunnen blijven maken van de financieringssteun.

(3) Tot het einde van het jaar komt er een tijdelijk pakket van additionele nettoaankopen van activa ten bedrage van € 120 miljard, om een sterke bijdrage van de aankoopprogramma's voor door de private sector uitgegeven schuldbewijzen te verzekeren. In combinatie met het bestaande programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) zal dit de gunstige financieringsvoorwaarden voor de reële economie in tijden van verhoogde onzekerheid ondersteunen.

De Raad van Bestuur verwacht nog steeds de nettoaankopen van activa voort te zetten zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van de beleidstarieven te versterken, en ze te beëindigen kort voordat de Raad van Bestuur aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB.

(4) Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%. De Raad van Bestuur verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager zullen blijven totdat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de inflatieverwachtingen binnen de projectieperiode krachtig convergeren naar een niveau dat voldoende dicht bij maar onder 2% ligt, en een dergelijke convergentie consequent in de onderliggende inflatiedynamiek tot uitdrukking komt.

(5) De volledige herinvestering van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, wordt voortgezet, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Nadere informatie over de exacte voorwaarden van de nieuwe transacties wordt vanmiddag om 15.30 uur Midden-Europese tijd in specifieke persberichten bekendgemaakt.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media